arya

پیشنهاد کاربران

آریا
یک نام پسرانه
نوعی وزن شعری در زبان هند باستان یا سانسکریت
اوزن شعری در زبان انگلیسی دو نگارش متفاوت metre و meter دارد.
ین وزن شعری از نوع وزن کمٌی است که به آن وزن عروضی یا به اختصار عروض می گویند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما