arrival time

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] زمان ورود زمان ورود در لرزه شناسی زمانی که در آن یک فاز موج مشخص به نمایشگر یا آشکارساز وارد می شود و معمولا از زمان تولید یا گسیل موج اندازه گیری می شود.

پیشنهاد کاربران

زمان رسیدن ب مقصد
a. to. z_english
تو اینستا همراه ما باشین.
arrival time ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: زمان رسید
تعریف: 1. لحظۀ رسیدن موج لرزه‏ای به ایستگاه لرزه‏نگاری|||2. بازۀ زمانی رسیدن موج لرزه‏ای از چشمه به گیرنده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما