arising from

پیشنهاد کاربران

ناشی از
برخاسته از
برآمده از، حاصل از، منتج از، فرآمدِ، ماحصلِ
arise خودش یعنی بالا آمدن ، پس arising from رو میشه برآمده از ترجمه کرد همانطور که خانوم فرومدی نوشتن.

برآمده از ، ناشی از
بخاطر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما