arising from

پیشنهاد کاربران

بخاطر
arise خودش یعنی بالا آمدن ، پس arising from رو میشه برآمده از ترجمه کرد همانطور که خانوم فرومدی نوشتن.
برآمده از ، ناشی از
برآمده از، حاصل از، منتج از، فرآمدِ، ماحصلِ
برخاسته از
ناشی از

بپرس