aria

/ˈɑːriə//ˈɑːriə/

معنی: اواز یکنفره
معانی دیگر: (در اپرا و غیره) تک خوانی همراه موسیقی، آریا، اواز یکنفره
aria_
پسوند: (جانورشناسی - گیاه شناسی) وابسته به، در محل، مشابه، - ئیان، - یان [campanularia]
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a melody or song.
مترادف: melody, song, tune
مشابه: ballad, cantabile, carol

(2) تعریف: a solo piece for voice with instrumental accompaniment, usu. sung in an opera.
مشابه: number, selection, solo

- The arias from the opera Carmen are some of the most famous in all opera.
[ترجمه ترگمان] آریاهای از اپرای کارمن، برخی از مشهورترین اپرا در همه اپرا هستند
[ترجمه گوگل] آریا از اپرا کارمن بعضی از معروف ترین در همه اپرا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Sung by the world's greatest tenor, this aria is achingly beautiful.
[ترجمه ترگمان]سونگ از بهترین tenor دنیا، این آریا خیلی زیباست
[ترجمه گوگل]این بزرگترین تنور جهان است، این آریا بسیار زیباست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The audience applauded after the soprano sang the aria so beautifully.
[ترجمه ترگمان]تماشاگران بعد از این که صدای سوپرانو آن ها را به زیبایی خواند، کف زدند
[ترجمه گوگل]تماشاگران پس از آنکه سوپرانو را به آرامی آواز خواند، تشویق کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kendrick's pitch was good throughout the first aria.
[ترجمه ترگمان]زمین \"کندریک\" در طول اولین آریا خوب بود
[ترجمه گوگل]زمین کاندریک در طول اولین آریا خوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My bladder sings a searing boozy aria, and my brain thinks of nothing but that release catch.
[ترجمه ترگمان]مثانه من حسابی مست می کنه، آریا و مغزم به هیچ چیز جز اون وقت آزاد فکر نمی کنه
[ترجمه گوگل]مثانه من یک آریایی خیره کننده را میخواند، و مغزم چیزی راجع به آن نمیداند اما آن را آزاد میکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He had not won an election, sung an aria, or even built up a business empire.
[ترجمه ترگمان]او در انتخابات برنده نشد، یک آریا خواند، یا حتی یک امپراطوری تجاری ساخت
[ترجمه گوگل]او انتخابات نداشته است، آریانا را خوانده یا حتی امپراتوری کسب و کار را ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Taking a break from singing an ear-splitting aria, Chang Yaohua casts a glance at the odd building in the background.
[ترجمه ترگمان](چانگ Yaohua)یک نگاه به ساختمان عجیب و غریب در پس زمینه می اندازد
[ترجمه گوگل]چانگ یاهووا، از یک آواز گوش دادن به آریا، می کشد تا نگاهی به ساختمان عجیب و غریب در پس زمینه داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She sang Caro Nome, Gilda's aria in Rigoletto, for him.
[ترجمه ترگمان]او آواز و nome را خواند، آریا و آریا در Rigoletto، برای او
[ترجمه گوگل]او Caro Nome، Aria Gilda در Rigoletto را برای او خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They included selections from Beethoven's Ninth Symphony, an aria from Puccini's Turandot, Bach's cantata No 16
[ترجمه ترگمان]آن ها شامل انتخاب ها از سمفونی نهم بتهوون، یک آریا از Turandot's Turandot، cantata باخ، (شماره ۱۶)بودند
[ترجمه گوگل]آنها شامل انتخاب از سمفونی نهم بتهوون، آریا از توراندوت پوچینی، کانتاتا نه باخ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. And when Vitas began singing "Aria" and then "Ave Maria", the audience became silent, being impressed once more, this time by the high-voice beauty.
[ترجمه ترگمان]و هنگامی که Vitas شروع به آواز خواندن \"آریا\" کرد و \"سلام\"، حضار ساکت شدند و بار دیگر تحت تاثیر زیبایی صدای بلند قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]و هنگامی که ویتاس شروع به آواز خواندن 'آریا' و سپس 'آوا ماریا' کرد، تماشاگران سکوت کردند، و بار دیگر تحت تأثیر قرار گرفتند، این بار با زیبایی صدای بلند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. His resounding and mellow aria was received with the audience's applause.
[ترجمه ترگمان]آریا با صدای بلند و ملایم او با تشویق حضار پذیرفته شد
[ترجمه گوگل]آریایی شگفت انگیز و خشن خود را با تشویق مخاطبان دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He drones bars of Ferrando's aria de sortita.
[ترجمه ترگمان]اون میله های drones آریا د sortita
[ترجمه گوگل]او میله ای از آریا de sortita فرندو می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Operatic ensemble can express emotions like aria, and develop the story of an opera like recitative, which is not only an indispensable form but a very effective lyric way in opera.
[ترجمه ترگمان]گروه Operatic می توانند احساسات مانند آریا را بیان کنند، و داستان یک اپرا را، مانند recitative، که نه تنها یک شکل ضروری بلکه یک سبک تغزلی بسیار موثر در اپرا است، بسازند
[ترجمه گوگل]گروه اپتیک می تواند احساساتی مانند آریا را بیان کند و داستان اپرایی مانند خواننده را توسعه دهد که نه تنها یک شکل ضروری بلکه یک روش بسیار موثر در اپرا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Except Operatic Aria, transposing is allowed or solo pieces.
[ترجمه ترگمان]به غیر از \"Operatic\"، \"transposing\"، \"transposing\" اجازه داره که تیکه تیکه بشه
[ترجمه گوگل]به غیر از اپتیک آریا، انتقال یا مجاز است یا قطعه انفرادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This aria is soft and melodious.
[ترجمه ترگمان]این آریا نرم و آهنگین است
[ترجمه گوگل]این آریا نرم و ملودیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. A gifted rendition of the aria.
[ترجمه ترگمان]او با عزمی راسخ به آریا نگاه کرد
[ترجمه گوگل]اعطای تسلیحاتی از آریا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اواز یکنفره (اسم)
aria

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Australian Recording Industry Association
موضوع: سازمانی
انجمن صنعت ضبط استرالیا (ARIA) یک گروه تجاری و نماینده صنعت ضبط موسیقی استرالیا است که در سال ۱۹۸۳ با شش سازمان اصلی به نام های EMI،Festival،CBS،RCA،WEA و Universal تاسیس شد. این انجمن جایگزین انجمن محصولات ضبط استرالیا شد که در سال ۱۹۵۶ تشکیل شده بود. این انجمن بر جمع آوری، مدیریت و توزیع حق امتیاز در استرالیا نظارت می کند.

تخصصی

[کامپیوتر] مدیریت موسسه فرهنگی هنری آریا نسخه 1.0: نرم افزاری قدرتمند اما آسان جهت مدیریت موسسه فرهنگی هنری برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: www.a7esta.com

به انگلیسی

• (music) melody; melody for a single voice
an aria is a song for one of the leading singers in an opera or choral work.

پیشنهاد کاربران

آواز یکنفره
آریا
نامی دخترانه که ریشه در وازه های سانسکریت به معنی نجیب، گرانبها، خالص، و عالی دارد.

منبع: دانشنامه فرزند
منابع• https://farzand.net/article/390401-all-you-need-to-know-about-arya-s-name
تک نوازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما