applebus


کامپیوتر : یک دستگاه بیرونى که به ریزکامپیوتر macintosh امکان مى دهد که به سایر کامپیوترها وصل شده و یک شبکه ایجاد کند تا اطلاعات یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انتقال یابد

تخصصی

[کامپیوتر] یک دستگاه بیرونی که به ریز کامپیوتر MACINTOSH امکان می دهد که به سایر کامپیوترها وصل شده و یک شبکه ایجاد کند تا اطلاعات یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انتقال یابد.

معنی یا پیشنهاد شما