appen

تخصصی

[کامپیوتر] ضمیمه کردن - قرار دان چیزی در انتهای چیز دیگر مانند ضمیمه کردن اطلاعات در انتهای یک فایل یا ضمیمه کردن فایلهای اضافی در انتهای یک نوار

معنی یا پیشنهاد شما