apical meristem

پیشنهاد کاربران

apical meristem ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: سرلاد انتهایی
تعریف: بافت سرلادی که در رأس ریشه ها و شاخه ها یا در نزدیکی آنها یافت می شود و باعث رشد طولی گیاه می شود|||متـ . پیش سرلاد promeristem
مریستم راسی
( گیاه شناسی ) مریستم انتهائی

بپرس