aphenphosmphobia

پیشنهاد کاربران

ترس از لمس شدن
ترس از رابطه جنسی
با نام های دیگری نظیر
Haphephobia، aphephobia, haphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia, thixophobia
نیز شناخته میشود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما