any old how


بیش از این، بیشتر، (عامیانه) با بی دقتی، با شورتی گری، باری به هر جهت
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

در هم برهم، الله بختکی، شرتی شلخته، شلخته وار ، قاتی پاتی ، به هم آمیخته
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما