anus

/ˈeɪnəs//ˈeɪnəs/

معنی: مقعد، سوراخ کون، سوراخ مقعد، نشین
معانی دیگر: کون، پیزی، مرز، سورا  کون
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: anuses
• : تعریف: in anatomy, the opening at the lower or rear end of the intestines, through which solid waste matter is excreted.

جمله های نمونه

1. Such extreme sociability is unusual among birds; but the appearance of domestic harmony within the ani groups is deceptive.
[ترجمه ترگمان]چنین اجتماعی بودن افراطی در میان پرندگان غیر معمول است؛ اما ظاهر سازگاری داخلی در گروه های ani فریبنده است
[ترجمه گوگل]چنین ارتباطات افراطی بین پرندگان غیرعادی است اما ظاهر هماهنگی داخلی در گروه های آنی فریبنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The genital duct is connected with the anus and the end of the gonoduct is located in the peribranchial cavity.
[ترجمه ترگمان]لوله تناسلی مرتبط با مقعد است و انتهای of در حفره peribranchial قرار دارد
[ترجمه گوگل]مجرای تناسلی با حنجره ارتباط دارد و انتهای gonoduct در حفره پربیرونیل قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So did the itching in his anus.
[ترجمه ترگمان]تنش به خارش افتاده بود
[ترجمه گوگل]بنابراین خارش در حنجره او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sore is the bottom of the anus rectum and anal mucosa occurred varicose vein plexus formed by one or more soft bolus a chronic disease.
[ترجمه ترگمان]Sore، پایین مقعد مقعد است و anal مخاط به خاطر شبکه کوروئید به دست آمد که توسط یک یا چند bolus از یک بیماری مزمن شکل گرفت
[ترجمه گوگل]زخم پای راست رکتوم انسداد و مخاط مخاطب رخ می دهد وریدهای رگه ای وریدی که توسط یک یا چند نوع نرمال و یک بیماری مزمن ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Objective To observe the advantages of exhausting by anus after pyrogenic dressing therapy of fennel(Chinese Herbs) to abdomen operation.
[ترجمه ترگمان]هدف از مشاهده مزایای of توسط مقعد پس از pyrogenic کردن درمان fennel (گیاهان چینی)تا عمل شکم
[ترجمه گوگل]هدف بررسی مزایای خروج از عضله پس از درمان پریژنیک پانسمان زعفران (گیاهان چینی) به عمل شکم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. N: I'11 insert a rubber tube into your anus and let the soapsuds solution flow into your rectum.
[ترجمه ترگمان](N: ۱۱ یک لوله پلاستیکی را وارد مقعد خود می کنم و اجازه دهید محلول کف صابون به راست روده شما وارد شود
[ترجمه گوگل]N: I'11 یک لوله لاستیکی را به داخل عروق خود وارد کنید و راه حل صابون را به داخل رکتوم وارد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The area around the anus in certain invertebrates, such as echinoderms.
[ترجمه ترگمان]این ناحیه اطراف مقعد در invertebrates خاصی مانند echinoderms وجود دارد
[ترجمه گوگل]ناحیه اطراف حنجره در برخی از بی مهرگان، مانند اکینودرم ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Imperforate anus is perhaps not the most description of the anorectal malformations under discussion.
[ترجمه ترگمان]مقعد احتمالا توصیف ناهنجاری های anorectal تحت بحث نیست
[ترجمه گوگل]احتمالا Anthrax Imperforate شاید بیشترین توضیحات مربوط به ناهنجاریهای آندورکتال را نداشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Fit for curing anus eczema, infantile eczema, Chapped skin, burn, zona bleb and etc.
[ترجمه ترگمان]تناسب برای درمان مقعد اگزما، اگزما، پوستی chapped، سوختگی، zona bleb و غیره
[ترجمه گوگل]مناسب برای درمان اگزما انس، اگزما کودک، پوست چاق، سوختگی، زون بلب و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Conclusion:the anus bowel to alleviate emerods, capsule has certain patients symptoms, especially the effect of treatment of bleeding and itching and constipation results are ideal.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: the روده برای کاهش emerods، علائم بیماران مشخصی دارد، به خصوص تاثیر درمان خونریزی و خارش و یبوست، ایده آل است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: روده تحتانی برای تسکین زردچوبه، کپسول دارای نشانه های خاص بیمار، به ویژه اثر درمان خونریزی و خارش و نتایج یبوست ایده آل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Can only sleep at night out in the anus pinworm "crime" when he was arrested on the spot and confirmed the positive.
[ترجمه ترگمان]تنها در شب می تواند در مقعد \"جنایت\" بخوابد وقتی که در دم دستگیر شد و مثبت بودن را تایید کرد
[ترجمه گوگل]زمانی که او در محل دستگیر شد، در حین جراحت پوستی در ناحیه تناسلی، تنها می توانست در شب بخوابد و مثبت را تایید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. According to the researchers, all possess "a blind gut" that prevents continuous passage from the mouth to the anus and ensures that waste cannot be evacuated.
[ترجمه ترگمان]طبق نظر محققان، همه افراد دارای \"قلب کور\" هستند که از عبور پیوسته از دهان به مقعد جلوگیری می کند و تضمین می کند که این ضایعات را نمی توان تخلیه کرد
[ترجمه گوگل]به گفته محققان، همه افراد دارای 'خلط کوری' هستند که مانع عبور مداوم از دهان به انسداد می شود و تضمین می کند که زباله ها نمی توانند تخلیه شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. CONCLUSION: The phenomena of pressure asymmetry existed in external sphincter muscle of anus, and this kind of asymmetry formation is helpful to anus continence.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: پدیده عدم تقارن فشار در ماهیچه sphincter خارجی مقعد وجود دارد، و این نوع از تشکیل عدم تقارن برای مقعد مفید است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: پدیده عدم تقارن فشار در عضله خروجی اسفنکتر خارجی وجود دارد و این نوع تشکیل نامتقارن برای انقباض عضلانی مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In the cloaca there are many annular an obvious one divides anus channel and uigenita 1 sinus.
[ترجمه ترگمان]در the، many حلقوی وجود دارد که یک کانال مقعد و uigenita ۱ را جدا می کند
[ترجمه گوگل]در کلاوا، بسیاری از حلقه ها یک آشکار هستند که کانال انسا و سینوس اوژنیتا 1 را تقسیم می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Objective: to approach the application value of prophylactic terminal ileum stoma in the low-set rectal cancer protected anus operation.
[ترجمه ترگمان]هدف: نزدیک شدن به مقدار کاربردی پایانه prophylactic ileum stoma در سرطان روده (مقعد پایین)، عملیات مقعد را مورد محافظت قرار می دهد
[ترجمه گوگل]هدف: برای مقابله با ارزش کاربرد پروتئولیتیک ترامادول ileum stoma در سرطان پروستات با استفاده از سرطان پروستات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مقعد (اسم)
anus, rectum, croup

سوراخ کون (اسم)
anus

سوراخ مقعد (اسم)
anus, bunghole

نشین (اسم)
anus

تخصصی

[بهداشت] مخرج - مقعد

به انگلیسی

• opening at the lower end of the alimentary canal
a person's anus is the hole between their buttocks, from which faeces leave their body; a medical term.

پیشنهاد کاربران

گوگولی
Put all the money in your anus buttocks
سوراخ محبت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما