antiretroviral

پیشنهاد کاربران

یک سری از دارو ها که مانع عملکرد ویروس های پسگرد مانند سرطان یا ایدز می شود.
ضد ویروسی
ضدویروس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما