antiporter

پیشنهاد کاربران

ناقل غیرهمسو
antiporter ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: پادبَر
تعریف: نوعی پروتئین ناقل غشایی که دو ماده را به طور هم‏زمان و در جهت مخالف هم از خلال غشا عبور می‏دهد
آنتی پورتر
واژه مصوب فرهنگستان: پادبر

بپرس