antibiosis

/ˌæntiːbaɪˈoʊsɪs//ˌæntɪbaɪˈəʊsɪs/

(زیست شناسی - همزیستی دو موجود که برای یکی از آنها زیانبخش است) زیان زیستی، زیست شناسی تضاد بین دو موجود زنده کوچک که بیش از یکی از انها در محیط باقی نمیماند، تضاد بین یک میکرب و فراورده ء میکرب دیگر که باعک از بین رفتن میکرب اولی میشود
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a relationship between two organisms that harms one of them. (Cf. symbiosis.)

جمله های نمونه

1. The antibiosis were determined by VITEK 32 . Results: Entevo genes SEG and SEI were detected in S . aureus isolates.
[ترجمه گوگل]آنتی بیوز توسط VITEK 32 تعیین شد یافته‌ها: ژن‌های Entevo SEG و SEI در S اورئوس جدا شده است
[ترجمه ترگمان]The توسط vitek ۳۲ تعیین شدند نتایج: ژن های Entevo SEG و SEI در S شناسایی شدند aureus
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Contain special antibiosis component --- Remove bacterium and be more healthy.
[ترجمه گوگل]حاوی جزء خاص آنتی بیوز --- باکتری را از بین ببرید و سالم تر باشید
[ترجمه ترگمان] - antibiosis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The anti-crease finish, anti-UV radiation finish and antibiosis finish of cotton fabric by using nano-ZnO and water-soluble polyurethane as functional auxiliary are researched in this paper.
[ترجمه گوگل]پوشش ضد چروک، پرداخت ضد اشعه ماوراء بنفش و پرداخت آنتی بیوتیک پارچه پنبه ای با استفاده از نانو اکسید روی و پلی یورتان محلول در آب به عنوان ماده کمکی کاربردی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه ترگمان]سطح ضد چروک، ضد اشعه UV به پایان رسید و antibiosis با استفاده از پلی اورتان و پلی اورتان در آب به پایان رسید و به عنوان کمکی کاربردی در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can brush the ointment of antibiosis material, or contain suprarenal and coriaceous hormonal ointment.
[ترجمه گوگل]می تواند پماد مواد آنتی بیوزیس را مسواک بزند یا حاوی پماد هورمونی فوق کلیه و کوریاس باشد
[ترجمه ترگمان]می تواند پماد مرطوب کننده را مسواک بزند و یا حاوی suprarenal و coriaceous هورمونی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Produce broad - spectrum antibiosis and medicine served as raw material, etc.
[ترجمه گوگل]تولید آنتی بیوز با طیف وسیع و دارویی که به عنوان ماده خام و غیره استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]تولید طیف گسترده ای از مواد مخدر و دارو به عنوان مواد خام و غیره مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The antibiosis, tolerance and non preference of hybrid wheat varieties and its series were tested.
[ترجمه گوگل]آنتی بیوز، تحمل و عدم ارجحیت ارقام هیبرید گندم و سری های آن مورد آزمایش قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]The، تحمل و عدم تمایل انواع گندم ترکیبی و مجموعه های آن مورد آزمایش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The elements in bamboo liquid such as ethylic acid, phenol compounds and alcohol can clean skins and diminish inflammation with their effects of antibiosis, bacteriostasis.
[ترجمه گوگل]عناصر موجود در مایع بامبو مانند اسید اتیلیک، ترکیبات فنل و الکل می توانند پوست را تمیز کرده و التهاب را با اثرات آنتی بیوتیک، باکتریوستاز، کاهش دهند
[ترجمه ترگمان]عناصر در مایع بامبو مانند ethylic اسید، ترکیبات فنول و الکل می توانند پوست تمیز کنند و تورم را با اثرات their، bacteriostasis کاهش دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Results:sargentgloryvine stem contained many chemical constituents with the effects of antibiosis, antiinflammatory, resisting virus, tumor, radiation and ananaphylaxis.
[ترجمه گوگل]یافته‌ها: ساقه سارگنت گلوریوین حاوی ترکیبات شیمیایی بسیاری با اثرات آنتی بیوتیک، ضد التهابی، مقاوم در برابر ویروس، تومور، تشعشع و آنافیلاکسی بود
[ترجمه ترگمان]نتایج: ساقه sargentgloryvine حاوی بسیاری از اجزای شیمیایی با اثرات antibiosis، antiinflammatory، مقاومت در برابر ویروس، تومور، تشعشع و ananaphylaxis است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The anthraquinone derivatives shown the obvious structure-function relationship in many respects, such as antioxygenation, antibiosis, anticancer, the influence of immunity and so on.
[ترجمه گوگل]مشتقات آنتراکینون از بسیاری جهات، مانند آنتی اکسیدان، آنتی بیوز، ضد سرطان، تأثیر ایمنی و غیره، رابطه آشکار ساختار و عملکرد را نشان دادند
[ترجمه ترگمان]مشتقات anthraquinone نشان دهنده رابطه ساختار - عملکرد مشهود در بسیاری از جنبه ها مانند antioxygenation، antibiosis، سرطان، نفوذ مصونیت و غیره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Paris L is a class of plant with variety of medicine value, which have ability of detoxication, analgesia, antibiosis, anticancer et al. It is the major material of many prepared Chinese medicines.
[ترجمه گوگل]پاریس ال کلاسی از گیاهان با ارزش دارویی متنوع است که دارای قابلیت سم زدایی، ضد درد، آنتی بیوتیک، ضد سرطان و غیره است این ماده اصلی بسیاری از داروهای چینی تهیه شده است
[ترجمه ترگمان]پاریس L گروهی از گیاهان با تنوع دارویی است که دارای توانایی detoxication، analgesia، antibiosis، ضد سرطانی و همکاران است و مواد اصلی بسیاری از داروهای چینی آماده شده می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Objective To search for the optimal usage of combined IMP and Golden Thread for antibiosis.
[ترجمه گوگل]هدف جستجو برای استفاده بهینه از ترکیب IMP و نخ طلایی برای آنتی بیوز
[ترجمه ترگمان]هدف جستجو برای استفاده بهینه از IMP ترکیبی و رشته زرین برای antibiosis
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He used aphid fecundity data to elucidate the theoretical effects of antibiosis on insect population dynamics.
[ترجمه گوگل]او از داده‌های باروری شته‌ها برای روشن کردن اثرات نظری آنتی‌بیوز بر پویایی جمعیت حشرات استفاده کرد
[ترجمه ترگمان]او از داده های fecundity شته برای روشن کردن اثرات نظری of بر روی پویایی جمعیت حشره استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The floor adhesive with a nanoantibiosis agent, possess strong adhesive action, good water proof, and excellent antibiosis and mildew proof properties.
[ترجمه گوگل]چسب کف با یک عامل نانو آنتی بیوز، دارای اثر چسبندگی قوی، ضد آب خوب، و خواص ضد باکتریایی و ضد کپک عالی است
[ترجمه ترگمان]چسب کف با یک عامل nanoantibiosis دارای خاصیت ضد چسبندگی قوی، اثبات مناسب آب، و خواص ضد زنگ مناسب و ضد کپک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The products own the special effects of uvioresistance, astriction, moistening and antibiosis to skin.
[ترجمه گوگل]این محصولات دارای اثرات ویژه مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، سایش، مرطوب کنندگی و آنتی بیوتیک پوست هستند
[ترجمه ترگمان]این محصولات دارای اثرات ویژه of، astriction، moistening و antibiosis هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[خاک شناسی] پادزیستی

به انگلیسی

• connection between two organisms that is harmful to one of them

پیشنهاد کاربران

آنتے بیوتے
همزیستی بین دو موجود که برای یکی سود وبرای دیگری زیان بخش است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما