anterograde amnesia

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] فراموشی پیش گستر

پیشنهاد کاربران

اصطلاح anterograde transport در نورولوژی و در حمل و نقل آکسون کاربرد دارد و معادل ( پس رونده ) یا پس گستر میباشد.
یادزدودگی پیش گستر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما