and so

پیشنهاد کاربران

و همینطور
و اینکه
بدین سان، بدین گونه
همچنین
and Therefore ، و از این رو
و بدین ترتیب، و بنابراین
و به همین ترتیب

بپرس