alligator cracking

پیشنهاد کاربران

ترک خوردگی سوسماری ( قیر، رنگ )
ترک سوسماری ( خاک و زمین شناسی ) : ترک خستگی ( پوست سوسماری ) : تر ک خوردگی پوست سوسماری از به هم پیوستن تر ک های کوچکی که در سطح اسفالت است بوجود میاید و روسازی را به قطعات بین ۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتری تقسیم می نماید . این تر ک ها روسازی را به شکلی مشابه پوست سوسمار در می آورند. این نوع ترک ها تنها حاصل بارگذاری و یا خستگی روسازی هستند. از مهمترین عوامل ایجاد این نوع ترک خاک سست زیر اسفالت است. زمانی که روسازی تحت بارگذاری چرخ وسایل نقلیه قرار می گیرد در صورتی که کرنش کششی کف لایه آسفالتی به دلیل ضعف سازه ای خاک بستر یا زیرسازی راه از مقدار قابل تحمل توسط رویه آسفالتی بیشتر شود و یا تحت اثر خستگی، ترک خوردگی آغاز می شود. این تر ک ها که ناشی از تأثیر بارگذاری هستند، معمولاً در محدوده عبور چر خ ها رخ می دهند. شروع این ترک ها از زیر لایه آسفالتی است و در اثر تکرار بارگذاری به سطح رویه می رسند. واحد انداز ه گیریاین نوع تر ک خوردگی، مترمربع است. انستیتو آسفالت این پنچ عامل را سبب بروز ترکهای پوست سوسماری میداند: بارگذاری بیش از اندازه، خاک بستر، اساس و یا رویه ضعیف خاک بستر یا رویه نازک، زهکشی ناکافی، هر ترکیبی از عوامل اول تا چهارم
تر ک خوردگی پوست سوسماری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما