alienating

پیشنهاد کاربران

باعث دلزدگی شدن

زبان شناسی:
بیگانه سازی
بیزارکننده
بی نظیر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما