aka


ورزش : قرمز، مخفف: به این نام هم شناخته می شود، به نام مستعار (مثل نام هایی که در پرونده های پلیسی ذکر می شود)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "also known as."
مشابه: alias

جمله های نمونه

1. The in-game microphone on Kobe Bryant, aka "the Black Mamba, " could make known the snake-like hissing sound he makes as a subtler way to tell his teammates to get him the ball.
[ترجمه ترگمان]میکروفون بازی در کوب بریانت، معروف به \"بلک Mamba\"، می توانست صدای هیس هیس مانند مار را به عنوان راهی ظریف برای گفتن به هم تیمی هایش برای رسیدن به توپ صدا کند
[ترجمه گوگل]میکروفون بازی در کوبه بریانت، به نام «سیاه مامبا»، می تواند صدای زحمتش مانند مار را به عنوان یک روش دقیق تر برای گفتن به هم تیمی هایش به منظور دریافت توپ او، تشخیص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Of course I know him. He's Henry Ford, AKA, the oil magnate.
[ترجمه ترگمان] البته که میشناسمش \"اون\" هنری فورد \"- ه\" با اسم مستعار، اون مرد نفتی
[ترجمه گوگل]البته من او را می شناسم او هنری فورد، AKA، سرگردان نفت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To begin the months-long process, doctors removed one of Thornton's canine teeth—aka an eyetooth—along with part of the jaw and cut it all down to a shape small enough to replace the cornea.
[ترجمه ترگمان]برای شروع یک فرآیند چند ماهه، پزشکان یکی از دندان های سگ Thornton - معروف به an - را همراه با قسمتی از فک جدا کردند و آن را به شکل کوچکی به اندازه کافی کوچک کردند تا قرنیه را جایگزین کنند
[ترجمه گوگل]برای شروع پروسه طولانی مدت، پزشکان یکی از دندان های سگ دندان تورنت را از جمله یوتیوب و بخشی از فک را برداشتند و همه ی آنها را به اندازه کافی کوچک برای جایگزینی قرنیه برش دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For its part, the Shanghai - listed aka Swellfun is also a purveyor of high - end spirits.
[ترجمه ترگمان]به نوبه خود، نام aka معروف به Swellfun نیز یک استثنا برای روحیه بالا است
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، شرکت Swellfun که در شانگهای نیز قرار دارد، همچنین یک تهیه کننده روحانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Speed play (aka Fartlek) — Fartlek, commonly known in the U. S. as interval training, is the Swedish word for "speed play. "
[ترجمه ترگمان]بازی سرعت (معروف به Fartlek)- Fartlek که معمولا در ایالات متحده شناخته می شود اس به عنوان آموزش فواصل، کلمه سویدی \"بازی سرعت\" است
[ترجمه گوگل]بازی سرعت (به عنوان مثال فارتلک) - فارتلکه معمولا در U S شناخته شده است به عنوان آموزش بازه، کلمه سوئدی برای 'بازی سرعت' است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. At least one major hotel player has had to do conventional (aka public relations) spin/damage control after some ill-advise comments posted by an authorized employee.
[ترجمه ترگمان]حداقل یکی از بازیکنان اصلی هتل مجبور بوده بعد از برخی نظرات نادرست ارسال شده توسط یک کارمند مجاز، کنترل و کنترل آسیب (روابط عمومی)متعارف (معروف به روابط عمومی)را انجام دهد
[ترجمه گوگل]حداقل یک بازیکن بزرگ هتل مجبور است پس از نظر برخی از توصیه های ناخوشایند ارسال شده توسط یک کارمند مجاز، کنترل های چرخشی / آسیب رسانهای معمولی (معروف به روابط عمومی) را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Bryant aka 81 aka Black aka KB 24 is the one.
[ترجمه ترگمان]برایانت معروف به ۸۱ (ملقب به بلک ملقب به بلک ۲۴ یکی از آنهاست
[ترجمه گوگل]Bryant aka 81 aka Black aka KB 24 یکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I point you to Arachaea, aka Archaebacteria and Extremophiles. These miraculous organisms live in ridiculously extreme climates.
[ترجمه ترگمان]من شما را به Arachaea، معروف به Archaebacteria و extremophiles اشاره می کنم این موجودات زنده در آب و هوای بسیار شدید زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]من به Arachaea اشاره میکنم، به عنوان مثال Archaebacteria و Extremophiles این موجودات معجزه آسا در آب و هوای بسیار مضحک زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. By contrast, the Aka people number about 000 living in close relations with Koro speakers in a district of the state of Arunachal Pradesh, where at least 120 languages are spoken.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، حدود ۱۰۰۰۰ نفر در رابطه نزدیکی با Koro در منطقه ای از ایالت Arunachal پرادش زندگی می کنند که حداقل ۱۲۰ زبان در آن صحبت می شود
[ترجمه گوگل]در مقابل، مردم آکا حدودا هزار نفر زندگی می کنند که در روابط نزدیک با سخنان کورو در ناحیه ای از آرانچال پرادش، که حداقل 120 زبان صحبت می کنند، صحبت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Rachel Stein aka Ellis de Vries: What have I got to lose?
[ترجمه ترگمان]ریچل اشتاین (الیس de Vries): چه چیزی باید از دست بدهم؟
[ترجمه گوگل]راشل استین با نام Ellis de Vries: چه چیزی باید از دست بدهم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Dyno: Dynamic movement towards a distant hold, aka dead point.
[ترجمه ترگمان]Dyno: حرکت پویا به سمت یک انبار دور، ملقب به نقطه مرده
[ترجمه گوگل]Dyno: حرکت دینامیکی به سمت یک نگه دوردست، همانند نقطه مرده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Molly: I wonder what my hunk, AKA Brad Pitt, will wear.
[ترجمه ترگمان]نمی دونم چی به اسم \"برد پیت\" به اسم \"برد پیت\" پوشیده میشه
[ترجمه گوگل]مولی: من تعجب می کنم که آدم من، AKA براد پیت، کدام را می پوشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Unlike the C which has a full boot, while keeping the enlarged opening provided by a hatchback, the C-Quatre is a more traditional 3-box (aka sedan or notchback ).
[ترجمه ترگمان]بر خلاف C که دارای یک بوت کامل است، در حالی که ورودی بزرگ ارایه شده توسط یک hatchback را نگه می دارد، (C - Quatre یک جعبه ۳ سنتی (معروف به سدان یا notchback)است
[ترجمه گوگل]برخلاف C که دارای یک بوت کامل است، در حالی که نگه داشتن بازه بزرگ شده توسط یک hatchback ارائه شده، C-Quatre سنتی تر 3 جعبه (با نام مستعار سدان یا notchback) است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Sylvester Stallone as Barney Ross aka The Schizo, a veteran Expendable and leader of the team.
[ترجمه ترگمان]سیلور سیلور، معروف به بارنی راس معروف، Expendable کهنه کار و رهبر تیم
[ترجمه گوگل]سیلوستر استالونه به عنوان بارنی راس، به نام «اسکیزو»، یک سرباز Expendable و رهبر تیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کاراته] آکا - قرمز

به انگلیسی

• also uses the name of, also going by the name of

پیشنهاد کاربران

مشهور به، ملقب به
Also Known As
نام جایی در آفریقا
ملقب به
شناختن به عنوان
معروف به
موسوم به
مخفف عبارتِ ( Also Known As )
همچنین شناخته شده به، که به نامِ. . . نیز معروف بود
He is Dwayne johnson aka the rock
ملقب به / همچنان شناخته شده به عنوان / معروف به
ملقب به
Also known as
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما