air passage

تخصصی

[نساجی] هوادهی پارچه بعد از رنگرزی با رنگهای خمی

معنی یا پیشنهاد شما