air dam

پیشنهاد کاربران

باله سپر جلو خودرو
air dam ( قطعات و اجزای خودرو )
واژه مصوب: بادگیر سپر جلو
تعریف: قطعه ای در زیر سپر جلو که ضمن کاهش جریان هوا در زیر خودرو، باعث کاهش پسار و برار وارد بر خودرو می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما