aimed at

پیشنهاد کاربران

اشاره کردن
شاید: ارزیابی کردن
به منظور
معطوف به
با هدف
در جهت - به سمت - به سوی - در سمت - به منظور - با هدف
هدف گذاری کردن . . . در
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما