agressive


پرخاشگر روانشناسى : پرخاشگرانه

جمله های نمونه

1. those agressive acts made war inevitable
آن اعمال پرخاشگرانه جنگ را گریز ناپذیر کرد.

2. they tacked temporarily in their agressive designs
آنان موقتا نقشه های تهاجم گرایانه ی خود را عوض کردند.

پیشنهاد کاربران

پرخاش جویانه
پرخاش گرانه
خشونت آمیز
شدید
تهاجمی
agressive
این واژه همریشه با " گَرسیوَز " پارسی ، نام یکی از پهلوانان .
⚠️ دوستان دقت کنید که املای درست این کلمه aggressive می باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما