agglomeration area

پیشنهاد کاربران

[زمین شناسی] پهنه ی جوش خورده؛ قطعات بزرگ سنگ های درشت و بزرگ که در جریان گدازه به بیرون پرتاب شده اند.

بپرس