age paly

پیشنهاد کاربران

نوعی بازی که در آن افراد معمولاً در جایگاه سِن واقعی خود نقش ایفا نمی کنند، در واقع افراد وانمود میکنند که جوان تر ( و گاهی اوقات هم مُسِن تر ) از سن واقعی شان هستند.
بازی و فعالیت در نقش های متعدد و مختلف سن

بپرس