af


پیشوند برابر با: ad- (قبل از واژه هایی که با f آغاز می شود)، الکترونیک : بسامد صوتى

بررسی کلمه

جمله های نمونه

1. AF was provoked by APB . 6 F multiple electrode catheters were placed at right ventricle, His bundle, coronary sinus, right atrium.
[ترجمه گوگل]AF توسط APB تحریک شد 6 کاتتر الکترود چندگانه F در بطن راست، باندل His، سینوس کرونر، دهلیز راست قرار داده شد
[ترجمه ترگمان]AF توسط APB provoked شد ۱۰ اف ۶ لوله پلاستیکی ویژه رگ در بطن راست، دسته او، سینوس کرونری، دهلیز راست قرار داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Automatic focusing(AF) technology plays an important role in modern astronomical telescopes.
[ترجمه گوگل]فناوری فوکوس خودکار (AF) نقش مهمی در تلسکوپ های نجومی مدرن ایفا می کند
[ترجمه ترگمان]فن آوری فوکوس خودکار (AF)در تلسکوپ نجومی مدرن نقش مهمی ایفا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A system. Not an af afterthought.
[ترجمه گوگل]یک سیستم نه یک فکر بعدی
[ترجمه ترگمان]یه سیستم لحظه ای درنگ نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In some patients, AF seems to be triggered by electrically active pulmonary vein foci. These foci can trigger the atria to fibrillate .
[ترجمه گوگل]در برخی از بیماران، به نظر می رسد AF توسط کانون های ورید ریوی فعال الکتریکی ایجاد می شود این کانون ها می توانند دهلیزها را به سمت فیبریلاسیون تحریک کنند
[ترجمه ترگمان]در برخی از بیماران، AF به نظر می رسد که بوسیله vein ریوی از لحاظ الکتریکی ایجاد شده است این foci می توانند the را به fibrillate تبدیل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Aim: To investigate the difference of urodynamic pattern by using natural filling (NF) and artificial filling (AF) cystometry in children with monosymptomatic primary nocturnal enuresis (PMNE).
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی تفاوت الگوی یورودینامیک با استفاده از سیستومتری پر کردن طبیعی (NF) و پر کردن مصنوعی (AF) در کودکان مبتلا به شب ادراری اولیه تک علامتی (PMNE)
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی تفاوت الگوی urodynamic با استفاده از پر کردن طبیعی (NF)و پر کردن مصنوعی (AF)در کودکان با monosymptomatic primary اولیه شبانه (PMNE)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Template-matching method is used to decide whether the deformed and rotated template is contained in the image, the decision function is the adaptability function (AF) of GA.
[ترجمه گوگل]از روش تطبیق الگو برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا الگوی تغییر شکل یافته و چرخیده در تصویر موجود است یا خیر استفاده می شود، تابع تصمیم تابع سازگاری (AF) GA است
[ترجمه ترگمان]روش تطبیق الگو برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا الگوی تغییر شکل و تغییر شکل در تصویر موجود است، استفاده می شود، تابع تصمیم (AF)در GA است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Objective:To introduce the clinic adopted of titanium AF in thoracic vertebra and lumbar fracture dislocation and spinal cord scathe.
[ترجمه گوگل]هدف: معرفی کلینیک اتخاذ شده از تیتانیوم AF در دررفتگی مهره های سینه ای و شکستگی کمر و ضایعات نخاعی
[ترجمه ترگمان]هدف: معرفی کلینیک از AF تیتانیوم در مهره قفسه سینه و شکستگی شکستگی استخوان ستون فقرات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. To study effect of glucose ( AFG ) and argininyl fructose ( AF ) on microcirculation of rabbit.
[ترجمه گوگل]بررسی اثر گلوکز (AFG) و آرژنینیل فروکتوز (AF) بر میکروسیرکولاسیون خرگوش
[ترجمه ترگمان]برای بررسی اثر گلوکز (AFG)و argininyl (AF)در microcirculation خرگوش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Through adjustment and match of AF and BPP, the positive sulfuration time can be shorten, the production efficiency is increased and rubber stuff properties is improved.
[ترجمه گوگل]از طریق تنظیم و تطبیق AF و BPP، زمان مثبت سولفوراسیون را می توان کوتاه کرد، راندمان تولید افزایش می یابد و خواص مواد لاستیکی بهبود می یابد
[ترجمه ترگمان]از طریق تنظیم و انطباق AF و BPP، زمان sulfuration مثبت می تواند کوتاه شود، بازده تولید افزایش یافته است و خواص مواد پلاستیکی بهبود یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The effect of supplying trace metals of Fe, Co, Ni on the performance of lab scale upflow Anaerobic Filter(AF) treating simulated coking plant wastewater was studied in this paper.
[ترجمه گوگل]اثر تامین فلزات کم‌رنگ آهن، کو، نیکل بر عملکرد فیلتر بی‌هوازی (AF) در مقیاس آزمایشگاهی تصفیه‌کننده فاضلاب کارخانه کک‌سازی شبیه‌سازی‌شده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]تاثیر تامین فلز ردیابی Fe، Co، Ni بر روی عملکرد فیلتر lab upflow upflow (AF)با تصفیه فاضلاب گیاهی شبیه سازی شده در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. AF Flight 321 is a direct flight to Rome.
[ترجمه گوگل]AF Flight 321 یک پرواز مستقیم به رم است
[ترجمه ترگمان]پرواز AF ۳۲۱ پرواز مستقیم به رم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Objective The study try to establish a new model of focal atrial fibrillation(AF) by stimulating the ganglionated plexus(GP) located at the base of the pulmonary veins(PVs).
[ترجمه گوگل]هدف این مطالعه، با تحریک شبکه گانگلیونی (GP) واقع در پایه وریدهای ریوی (PVs) یک مدل جدید از فیبریلاسیون دهلیزی کانونی (AF) ایجاد کرد
[ترجمه ترگمان]هدف این مطالعه، ایجاد یک مدل جدید فیبریلاسیون دهلیزی (AF)با تحریک شبکه کوروئید واقع در پایه رگ های ریوی (عام)است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. AF than in paroxysmal AF ( P & lt; 0. 05 ).
[ترجمه گوگل]AF نسبت به AF ​​حمله ای (P, lt; 0 05)
[ترجمه ترگمان]AF در paroxysmal AF (P = lt؛ ۰ ۰۵)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Atrial fibrillation ( Af ) is one of the most common arrhythmias.
[ترجمه گوگل]فیبریلاسیون دهلیزی (Af) یکی از شایع ترین آریتمی ها است
[ترجمه ترگمان]فیبریلاسیون دهلیزی (افغانستان)یکی از رایج ترین آریتمی ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Afghanistan
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور افغانستان

تخصصی

[کامپیوتر] فرکانسی در محدوده شنوایی انسان یعنی 20 الی 20000 هرتز بر خلاف ار اف-audio frequency
[برق و الکترونیک] audio frequency-بسامد شنیداری [ ای- اف] بسامدی که توسط گوش انسان به صورت صدا آشکار می شود . گستره ی بسامد شنیداری تقریبا از 15 تا 20000 هرتز است .

پیشنهاد کاربران

ای اف یعنی As Fuck برای اینکه بخوای با شدت بیشتری یچیزی رو بگی. مثلا من خدامAf یا وای پسر تو چه خفنیAf
AF
As F*ck
An abbreviation used to emphasize or intensify something. It is often used to describe the extreme or excessive nature of a particular quality or characteristic.
مخفف برای تأکید یا تشدید چیزی. اغلب برای توصیف ماهیت افراطی یا بیش از حد یک کیفیت یا ویژگی خاص استفاده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

مثال ها؛
For instance, “I’m tired AF, I need a nap. ”
Someone might say, “That movie was scary AF, I couldn’t sleep. ”
A person might comment on a delicious meal, “This pizza is cheesy AF!”

منابع• https://fluentslang.com/slang-for-social-media-2/
اجزاء واژگان پزشکی ( پیشوند، پسوند یا ریشه ) : af معنی انگلیسی اجزاء: toward مثال انگلیسی از کاربرد اجزاء در پزشکی: afferent توضیح و تفسیر مثال انگلیسی: bringing ~ ( به جای ~، واژه مثال انگلیسی را قرار دهید ) a central part
atrial fibrillation
As fuck یا af برای تاکید بر یک صفت بکار برده میشود.
مثال:
im tall asf
من خیلی قدم بلنده
معادل دقیقش تو پارسی جوانان ما میشه" ک. یری"
مثال:
that car is dupe asf
اون ماشینه ک. یری خفنه . ینی خیلی خوفه
عبارت As Fuck که مخفف اون میشه AF برای تاکید بیشتر به صفت اضافه میشه
به معنی �به شدت�، �خیلی�، �خیلی زیاد�، �تهِ . . . �، �مث چی!�.
این عبارت غیر رسمیه و از اون میشه برای افزودن جلوه ی مثبت، منفی یا غیره به هر نقلی استفاده کرد:
...
[مشاهده متن کامل]

It was hot as fuck outside today : امروز هوا خیلی گرم بود
I'm tired as fuck : خیلی خستم
This sandwich is delicious as fuck : این ساندویچ خیلی خوشمزه ست

بپرس