adresse

پیشنهاد کاربران

آدرس واژه ترکیبی ایرانی است و دیگر نیازی به معادل فارسی ندارد و فرانسوی ها ( adresse یا address ) از ما گرفتن!
آد: واژه ای ترکی - اسم، نام، نشان، اثر، ردپا
رِس: بُن فعل رسیدن
معنی: نشانی، مقصد - عنوان و نام کسی بَر سَر نامه یا پُشت بَسته ( پاکت ) و. . .

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما