adress

پیشنهاد کاربران

پرداختن به موضوعی - مقابله کردن با رویکردی
ادرس دادن، نشانی دادن
مورد بررسی قرار دادن، تلاش برای حل موضوعی
سخنرانی کردن
دوستان دقت کنید املای صحیح این لغت address هست. . .
ادرس/نشانی/پرداختن به موضوعی/مورد بررسی قرار دادن/مقابله کردن با رویکردی
آدرِسیدَن.
هَلاییدَن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما