ad libitum


(موسیقی) دلبخواه، بنا به میل نوازنده، به میل خود بنوازید، آزادانه

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
• : تعریف: at one's pleasure (used as a musical direction to indicate that a section so marked may be varied, improvised upon, or omitted, as the performer wishes, or as a stage direction to indicate that the performer may improvise).
مشابه: ad-lib

جمله های نمونه

1. Ad lib is an abbreviation of the Latin phrase "ad libitum".
[ترجمه گوگل]Ad lib مخفف عبارت لاتین "ad libitum" است
[ترجمه ترگمان]lib، مخفف عبارت لاتین \"libitum\" است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Diets and water were supplied ad libitum. Food consumption was recorded every 3 days and the animals were weighed weekly.
[ترجمه گوگل]رژیم‌های غذایی و آب به صورت آزاد عرضه شد مصرف غذا هر 3 روز یکبار ثبت شد و حیوانات به صورت هفتگی وزن شدند
[ترجمه ترگمان]Diets و آب libitum عرضه شدند مصرف مواد غذایی هر ۳ روز ثبت می شد و حیوانات هفتگی وزن داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All were white caucasians on an ad libitum omnivorous diet.
[ترجمه گوگل]همه سفیدپوستان سفیدپوست بودند و رژیم غذایی همه چیزخوار داشتند
[ترجمه ترگمان]همه آن ها در رژیم غذایی libitum libitum سفید بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The significance relationships of ad libitum feeding group between LD and ST in meat color, moisture content, crude protein content were changed by restricted feeding.
[ترجمه گوگل]روابط معنی‌داری گروه تغذیه آزاد بین LD و ST در رنگ گوشت، رطوبت، محتوای پروتئین خام با تغذیه محدود تغییر یافت
[ترجمه ترگمان]اهمیت روابط بین LD و ST در رنگ گوشت، محتوای رطوبت، محتوای پروتیین خام با تغذیه محدود تغییر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The sodium and placebo tablets were taken ad libitum, with the suggested range of 1–4 per hour.
[ترجمه گوگل]قرص‌های سدیم و دارونما به صورت آزاد، با محدوده پیشنهادی 1 تا 4 در ساعت مصرف شدند
[ترجمه ترگمان]قرص های سدیم و placebo (placebo)با دامنه پیشنهادی ۱ - ۴ در هر ساعت برده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Conclusions: Ad libitum sodium supplementation was not necessary to preserve serum sodium concentrations in athletes competing for about 12 hours in an Ironman triathlon.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری: برای حفظ غلظت سدیم سرم در ورزشکارانی که به مدت 12 ساعت در مسابقات سه‌گانه Ironman مسابقه می‌دهند، مصرف مکمل سدیم به طور آزاد ضروری نیست
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: مکمل سدیم libitum برای حفظ غلظت های سدیم سرم در ورزشکارانی که برای حدود ۱۲ ساعت در مسابقه سه گانه تری اتلون شرکت می کنند، ضروری نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Objective: To explore the effect of ad libitum flap of nasolabial groove on repairing the inferior lip defect.
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی تأثیر فلپ آزاد شیار نازولبیال در ترمیم نقص لب تحتانی
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی اثر دریچه libitum ad بر روی تعمیر نقص لب زیرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The showed that CR rats have significantly lower blood glucose concentrations and insulin levels, and also lowered body and liver weight as compared with AL(ad libitum) rats.
[ترجمه گوگل]نشان داد که موش‌های CR غلظت گلوکز خون و سطوح انسولین را به طور قابل‌توجهی پایین‌تر دارند و همچنین وزن بدن و کبد را در مقایسه با موش‌های AL (ad libitum) کاهش می‌دهند
[ترجمه ترگمان]نشان داد که CR به طور قابل توجهی غلظت های گلوکز خون و سطوح انسولین را کاهش می دهد و همچنین وزن بدن و کبد را در مقایسه با موش های AL (ad)کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Rats placed on to a semi-starvation diet live longer than those given food ad libitum.
[ترجمه گوگل]موش هایی که از رژیم غذایی نیمه گرسنگی استفاده می کنند، بیشتر از موش هایی که به طور آزاد غذا می دهند، عمر می کنند
[ترجمه ترگمان]موش ها در رژیم غذایی نیمه گرسنه عمر بیشتری نسبت به غذاهایی که به آن ها داده می شود، زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. During the test periods subjects were instructed not to smoke or eat anything but drank water ad libitum.
[ترجمه گوگل]در طول دوره های آزمایشی به افراد آموزش داده شد که سیگار نکشند یا چیزی نخورند، اما به طور آزاد آب ننوشند
[ترجمه ترگمان]در طول دوره های تست، به افراد دستور داده شد که سیگار بکشند یا چیزی بخورند اما آب بنوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. All that will be required will be to feed a gilt developer diet ad libitum from arrival in the breeding herd until mating.
[ترجمه گوگل]تنها چیزی که مورد نیاز خواهد بود این است که از زمان ورود به گله مولد تا زمان جفت گیری به طور آزاد به یک رژیم غذایی پرورش دهنده طلایی تغذیه شود
[ترجمه ترگمان]تمام آنچه مورد نیاز خواهد بود این است که یک برنامه توسعه دهنده مطلا را از ورود به گله پرورش تا رسیدن به جفت گیری تغذیه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. METHODS: Sprague - Dawley rats received food and water ad libitum in 1 week of acclimation.
[ترجمه گوگل]مواد و روش ها: موش های صحرایی Sprague - Dawley در 1 هفته سازگاری، غذا و آب را به طور آزاد دریافت کردند
[ترجمه ترگمان]روش ها: Sprague - Dawley موش های صحرایی در ۱ هفته of غذایی و آب را دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Will animals be fed specie specific standard laboratory chow, ad libitum?
[ترجمه گوگل]آیا حیوانات به طور آزاد با غذای استاندارد آزمایشگاهی خاص تغذیه خواهند شد؟
[ترجمه ترگمان]آیا حیوانات یک specie آزمایشگاهی استاندارد خاص (libitum ad)را تغذیه می کنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The recommendations are that some types of fruit may be consumed ad libitum, such as apples, pears, oranges, raspberries and strawberries.
[ترجمه گوگل]توصیه ها این است که برخی از انواع میوه ها مانند سیب، گلابی، پرتقال، تمشک و توت فرنگی ممکن است به صورت آزاد مصرف شوند
[ترجمه ترگمان]این توصیه ها نشان می دهند که برخی از انواع میوه ها ممکن است ad مانند سیب، گلابی، پرتقال، تمشک و توت فرنگی را مصرف کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[علوم دامی] در دامپروری به مفهوم اجازه دام در مصرف خوراک به طور آزاد و تا حد اشتها است.(Ad lib)

پیشنهاد کاربران

ad libitum ( موسیقی )
واژه مصوب: به اختیار
تعریف: مطابق میل اجراکننده
دامپزشکی و علوم دامی
بدون محدودیت، آزاد ( مثلا دسترسی نامحدود دام به آب )
آزادانه، ارادی
اختیاری، دلبخواهی

بپرس