آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
a crack

معنی یا پیشنهاد شما