access provider

تخصصی

[کامپیوتر] شرکتی که دسترسی به شبکه اینترنت را برای مشتریان خود فراهم می کند . فراهم کردن این دسترسی معمولان از طریق انجام می شود .

پیشنهاد کاربران

فناوری اطلاعات:
مترادف ISP یا Internet Service Provider هستش. به شرکتی مثل ایرانسل گفته می شه که سرویس اینترنت رو ارائه می ده.
access provider ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: فراهم ساز دسترسی
تعریف: شرکتی مانند شرکت های مخابراتی که رایانۀ کاربر را به اینترنت متصل می کند

بپرس