above par

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The notes are currently trading at 10% above par.
[ترجمه ترگمان]این یادداشت ها در حال حاضر با ۱۰ درصد بیشتر از par معامله می کنند
[ترجمه گوگل]یادداشت ها در حال حاضر در معامله با 10٪ بالاتر از پ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The jeans maker's bonds are trading above par, even in a badly depressed market.
[ترجمه ترگمان]شلوار جین، حتی در بازار بد depressed، بیشتر از par معامله می کند
[ترجمه گوگل]اوراق قرضه سازنده شلوار جین، حتی در یک بازار به شدت افسرده، معامله می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If the bond was purchased at a premium (above par), then your overall yield to maturity will be lower than your stated coupon rate.
[ترجمه ترگمان]اگر اوراق قرضه در یک حق ویژه (بالاتر از par)خریداری شود، بازده کلی شما به بلوغ کم تر از نرخ کوپن اعلام شده شما خواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر اوراق قرضه با حق بیمه (بیش از پوند) خریداری شده باشد، پس عملکرد کلی شما برای بلوغ کمتر از نرخ کوپن اعلام شده شما خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A : Yes, it is above par and exactly what we need.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: بله، بیشتر از par و دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم
[ترجمه گوگل]A بله، آن بالاتر از پارا و دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This department store often sells articles at prices above par.
[ترجمه ترگمان]این فروشگاه بخش اغلب اجناس را با قیمتی بالاتر از par می فروشد
[ترجمه گوگل]این فروشگاه اغلب مقالات را با قیمت های بالاتر از قیمت فروش می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Most athletes are above par in physical conditions.
[ترجمه ترگمان]اغلب ورزش کاران در شرایط فیزیکی از par تخمین زده شده هستند
[ترجمه گوگل]اکثر ورزشکاران در شرایط فیزیکی بالاتر از پارا قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. You can't pay far above par a 12 percent bond and earn 12 percent for yourself.
[ترجمه ترگمان]شما نمی توانید بیش از ۱۲ درصد اوراق قرضه خود را پرداخت کنید و برای خودتان ۱۲ درصد را کسب کنید
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید بیش از یک باند 12 درصد بپردازید و برای خودتان 12 درصد بپردازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Your work is above par.
[ترجمه ترگمان]کارتان بیشتر از par است
[ترجمه گوگل]کار شما بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You don't need to worry. Your work is well above par.
[ترجمه ترگمان]لازم نیست نگران باشی کار تو بالاتر از حد است
[ترجمه گوگل]شما لازم نیست نگران باشید کار شما خیلی بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. My original ten - pound shares are now valued at fifteen - five pounds above par.
[ترجمه ترگمان]حالا ارزش سهام ده پوندی من به ارزش ۱۵ تا ۵ پوند بیشتر از par تخمین زده شده است
[ترجمه گوگل]سهام اصلی من 10 پوند در حال حاضر ارزش پانزده - 5 پوند بالاتر از پار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. It usually has little or no significance because shares usually trade far above par value.
[ترجمه ترگمان]معمولا اهمیت چندانی ندارد، زیرا سهام معمولا از مقدار برابر کم تر است
[ترجمه گوگل]این معمولا اهمیت کمی دارد و یا هیچ اهمیتی ندارد، زیرا سهام معمولا تجارت را به مراتب بالاتر از ارزش نانوشته می پردازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. My original ten - pound shares are now valued at fifteen - five above par.
[ترجمه ترگمان]ارزش سهام ده پوندی من در حال حاضر با ارزش ۱۵ تا پنج برابر بیشتر از par تخمین زده شده است
[ترجمه گوگل]سهام اصلی من 10 پوند در حال حاضر ارزش پانزده - پنج بالاتر از پار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[نساجی] اصطلاحی در اتیوپی برای کالای پنبه ای سفیدگری نشده ( در بسیاری از کشورها برای پارچه خام مرغوب به کارمی رود)

به انگلیسی

• above average, beyond what is expected

معنی یا پیشنهاد شما