about the same

پیشنهاد کاربران

- همان حالت همیشگی را دارد
- همان وضعیت همیشگی را دارد
- چندان تغییر نکرده است
- تغییر زیادی احساس نمی شود
مثل همیشه
تقریبا همینطور

بپرس