abnormal crimp

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] اصطلاحی نسبی برای فر و موج با فرکانس یا دامنه خیلی کم یا خیلی زیاد و یا فر و موجی که در لیف با مشخصات زاویه ای نامناسب تثبیت شده باشد

معنی یا پیشنهاد شما