abeston

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] نامی قدیمی در مصر باستان، برای کتان نسوز، که احتمالا از آسبست یا لیف نسوزی شبیه آن تهیه می شده است

معنی یا پیشنهاد شما