آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
abadis

معنی یا پیشنهاد شما