aba


معنی: عبا، پارچه عبایی
معانی دیگر: مخفف:، انجمن وکلای دادگستری امریکا، مقیاس اندازه گیری عر­ جغرافیایی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "American Bar Association."

جمله های نمونه

1. His family home in Aba was the main distributing center and office for three major newspapers in his country.
[ترجمه ترگمان]خانواده او در منطقه آبا مرکز توزیع اصلی و دفتر سه روزنامه مهم در کشور او بود
[ترجمه گوگل]خانه خانواده اش در ابو مرکز اصلی توزیع و دفتر سه روزنامه بزرگ در کشورش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Since the reaction of ABA on scutellum is not sensitive and higher level of ABA can inhibit the plumule and radicle, so that it promotes the scutellum callus growth.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که واکنش of در scutellum حساس نیست و سطح بالاتر of می تواند مانع رشد plumule و radicle شود، به طوری که رشد callus scutellum را افزایش می دهد
[ترجمه گوگل]از آنجا که واکنش ABA در scutellum حساس نیست و سطح بالایی از ABA می تواند سبب ریزش و گلرنگ مهار کند، به طوری که آن باعث رشد قارچ Scutellum می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 199 the Justice Department formally charged the ABA with fixing law professors' salaries, among other Sherman Anti-Trust Act violations.
[ترجمه ترگمان]در ۱۹۹ اداره دادگستری رسما the را به اصلاح حقوق استادان حقوق، در میان سایر موارد نقض قانون ضد تراست متهم کرد
[ترجمه گوگل]در سال 1995، وزارت دادگستری به طور رسمی به ABA متهم کرد که حقوق و دستمزد استادان حقوق را در میان دیگر نقض قانون Sherman Anti-Trust متهم کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Effect of phytohormone ABA and - D on tissue culture of Physalis pubescens was investigated.
[ترجمه ترگمان]تاثیر of ABA و D بر فرهنگ بافت of pubescens مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]اثر فیتوهورمون ABA و 2، - D بر روی کشت بافت فیشال پابوسنز بررسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Natural resources are peculiar in Aba farming - pastoral region . The stockbreeding with advantages has a brilliant outlook.
[ترجمه ترگمان]منابع طبیعی در منطقه pastoral کشاورزی خاص هستند رقابت با مزایا چشم انداز درخشانی دارد
[ترجمه گوگل]منابع طبیعی در کشاورزی Aba - منطقه pastoral محلی عجیب و غریب است دامداری با مزایای چشم انداز درخشان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Effects of abscisic acid ABA ) treatment on onion Allium cepa ) dormancy were studied.
[ترجمه ترگمان]اثر اسید abscisic (ABA اسید)بر روی نهفتگی onion (cepa cepa)مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]اثرات درمان آبی اسید (ABA) روی پیاز (Allium cepa) ریشه گیاه مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The study on embryonic sensitivity to ABA will help to understand the dormancy mechanism.
[ترجمه ترگمان]مطالعه در مورد حساسیت جنینی به ABA به درک مکانیسم نهفتگی کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]مطالعه حساسیت جنینی به ABA به درک مکانیسم خوابیدن کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The investigation result showed that, in Aba, the wild buckwheat appeared diversity of geographical investigation and had obviously distributing centers.
[ترجمه ترگمان]نتایج تحقیقات نشان داد که در ابا اللسان، گندم سیاه متنوع در تحقیقات جغرافیایی ظاهر شده است و مشخصا مراکز توزیع داشته است
[ترجمه گوگل]نتایج تحقیق نشان داد که در Aba، گندم سیاه وحشی به نظر می رسد تنوع تحقیقات جغرافیایی و واضح است که مراکز توزیع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. ABA used red, white and blue basketball, and a 3 - point shot, dunk contest held each year.
[ترجمه ترگمان]ABA به رنگ قرمز، سفید و آبی و یک مسابقه سه نقطه ای و گل dunk در هر سال استفاده کردند
[ترجمه گوگل]ABA با استفاده از بسکتبال قرمز، سفید و آبی، و هر ساله یک مسابقه 3 عدد بوته ای برگزار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Conclusion After the spraying ABA, the cold hardiness of citrus has been increased.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری بعد از اسپری کردن اسپری، نوع سرد مرکبات افزایش یافت
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری پس از اسپری ABA، سختی سرد مرکبات افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. As a phytohormone, abscisic acid (ABA) regulates many aspects of plant growth and development, such as seed dormancy, germination, vegetative growth, and environment stresses .
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک phytohormone، abscisic اسید (ABA)جنبه های زیادی از رشد و رشد گیاه، مانند نهفتگی دانه، رویش رویش، رشد گیاهی و تنش های محیطی را کنترل می کند
[ترجمه گوگل]به عنوان یک فیتوهورمون، اسید آبی (ABA) بسیاری از جنبه های رشد و رشد گیاه مانند پوسته پوسته شدن دانه، جوانه زنگی، رشد رویشی و تنش های محیطی را تنظیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Yet, in 200 the Justice Department charged the ABA with violating provisions of the decree and called for it to take remedial action as well as to pay Justice $18000 for its enforcement troubles.
[ترجمه ترگمان]با این وجود، در سال ۲۰۰ وزارت دادگستری، ABA را با نقض مفاد این حکم متهم کرد و خواهان آن شد که اقدام اصلاحی انجام دهد و همچنین Justice دلار برای مشکلات اجرایی خود پرداخت نماید
[ترجمه گوگل]با این حال، در سال 2006، وزارت دادگستری ABA را با نقض مفاد این حکم متهم کرد و خواستار آن شد تا اقدامات اصلاحی و همچنین جبران خسارات 185،000 دلاری برای مشکلات اجرای آن را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. In order to qualify for an ABA transit number, the financial institution must be eligible to hold an account at a Federal Reserve bank.
[ترجمه ترگمان]برای واجد شرایط بودن برای یک شماره ترانزیت ABA، موسسه مالی باید شایسته نگه داشتن حساب در بانک فدرال رزرو باشد
[ترجمه گوگل]به منظور واجد شرایط برای شماره حمل و نقل ABA، موسسه مالی باید واجد شرایط نگه داشتن یک حساب در بانک مرکزی فدرال باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The results showed that Abscisic acid (ABA) and ethrel could improve the single cell area of wheat starchy endosperm, thus affect the quality and grain weight of wheat.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که Abscisic اسید (ABA)و ethrel می توانند واحد تک سلول of starchy را بهبود دهند در نتیجه بر کیفیت و وزن گندم تاثیر می گذارند
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که اسید Abscisic (ABA) و اورتل می تواند سطح سلول تک انسدادی نشاسته گندم را بهبود بخشد و بنابراین کیفیت و وزن دانه گندم را تحت تاثیر قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The contents of endogenous IAA and ABA in the differentiation of adventitious root in vitro of Elaeocarpus sylvestris were studied.
[ترجمه ترگمان]محتوای of درونی و ABA در تمایز ریشه آواشناسی در آزمایشگاه Elaeocarpus of مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]محتویات IAA اندوژنز و ABA در تمایز ریشه های تلقیح شده در محیط کشت Elaeocarpus sylvestris مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عبا (اسم)
aba, cloak

پارچه عبایی (اسم)
aba

تخصصی

[کامپیوتر] زبان برنامه نویسی که در اواخر دهه 70میلادی برای وزارت دفاع آمریکا تدوین شد از نام خانم آگوستا آبا گرفته شده که در قرن 19 با دستگاه ماشین حساب مکانیکی بابیج کار میکرد زبان آبامبتنی بر زبان پاسکال بوده و اندکی نیز از زبانهای آلگوا68تاثیر پذیرفته هر جمله با یک نقطه یا یک ویرگول پایان مییابد حتی اگر درون یک جمله دیگر باشد از این جنبه آبا شبیه زبان سی پلاس و مخالف پاسکال است زیر برنامه های آبا را می توان به طور جداگانه کامپایل کرده و قبل از اجرا یه یکدیگر متصل نمود. در برنامه نمونه زیر جملات یوز ویت مشخص می کنند که این برنامه از کتابخانه ای با زیر روالهای کامپایل شده به نام پاکیگ استفاده میکند
[نساجی] عبا _ پارچه پشمی یا نمدی _ لباس رسمی روحانیت در ایران که عموما از پشم شتر یا موی بز بافته می شود ودارای رنگهای تیره، قهوه ای یا مشکی می باشد
[آب و خاک] مقیاس عرض جغرافیائی

به انگلیسی

• male first name (hebrew)
cloth woven from camel or goat hair; robe which is made from this fabric and is traditionally worn by arabs

پیشنهاد کاربران

aba : عباء ، عبا ، قباء
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما