برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

aware

/əˈwer/ /əˈweə/

معنی: ملتفت، مطلع، باخبر، اگاه، بااطلاع، مسبوق
معانی دیگر: آگاه، مواظب

بررسی کلمه aware

صفت ( adjective )
مشتقات: awareness (n.)
• : تعریف: knowing or mindful; conscious (usu. fol. by "of").
مترادف: cognizant, conscious, mindful, wise
متضاد: ignorant, oblivious, unaware, unconscious
مشابه: abreast, informed, knowing, on the ball, sensible

- You should be aware of all the risks before you decide to have this type of surgery.
[ترجمه ترگمان] شما باید قبل از اینکه تصمیم بگیرید این نوع جراحی را داشته باشید، از تمام خطرات آگاه باشید
[ترجمه گوگل] قبل از تصمیم به انجام این نوع جراحی باید از تمام خطرات آگاه باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He was not aware that the price tag was still attached to his shirt.
[ترجمه ترگمان] او آگاه نبود که برچسب قیمت هنوز به پیراهنش متصل است
[ترجمه گوگل] او آگاه نبود که برچسب قیمت هنوز به پیراهنش متصل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She was so busy that she wasn't even aware of the fact that she hadn't eaten all day.
[ترجمه ترگمان] او انقدر سرش شلوغ بود که حتی از این واقعیت آگاه نبود که تمام روز غذا نخورده است
[ترجمه گوگل] او خیلی مشغول بود که حتی از این واقعیت آگاه نبود که او تمام روز خورده بود
[ترجمه شما] ...

واژه aware در جمله های نمونه

1. Donna was aware of her tendency to exaggerate.
دونا از گرایش خود به غلو کردن، آگاه بود

2. It was some time before the police became aware of the brawl which was taking place on the street.
مدتی گذشت تا پلیس مطلع بشود که دعوایی در خیابان اتفاق افتاده است

3. The only way to gain knowledge is to be aware of everything around you.
تنها راه کسب اطلاعات، باخبر بودن از چیزهایی اطراف شما است

4. everyone is aware of this
همه به این موضوع آگاهند.

5. he was aware of the impermanence of his stay in that town
او به غیر دایمی بودن اقامت خود در آن شهر واقف بود.

6. i became aware of my teacher's good and bad points
به صفات خوب و بد معلمم آگاه شدم.

7. to be aware of a fact
به واقعیتی آگاه بودن

8. i was not aware of his (family) connection with you
از خویشاوندی او با شما آگاه نبودم.

9. we must become aware of the cardinal importance of roads and railways
ما باید به اهمیت بنیادین راه و راه آهن پی ببریم.

10. gradually the child becomes aware of his individuality
کم‌کم کودک به شخصیت خود پی می‌برد.

11. as far as i am aware
تا آ ...

مترادف aware

ملتفت (صفت)
attentive , conscious , aware
مطلع (صفت)
understanding , aware , au courant , up-to-date , informed , knowledgeable , hep
باخبر (صفت)
conscious , aware , au courant , up-to-date , cognizant
اگاه (صفت)
conscious , ware , aware , hep , cognizant , conversant , wide-awake
بااطلاع (صفت)
aware
مسبوق (صفت)
aware , informed

معنی کلمه aware به انگلیسی

aware
• attentive; conscious of
• if you are aware of a fact or situation, you know about it.
• if you are aware of something that is present or happening, you know that it is present or happening because you can hear it, see it, smell it, or feel it.
• if you say that someone is aware, you mean that they notice what is happening around them.
aware of
• cognizant of, conscious of, having knowledge of
aware of a danger
• knows of a risk, knows of the possibility of danger
aware of the fact
• knowledgeable of -, conscious of the fact
become aware
• become conscious, learn that -
constantly aware
• conscious all the while

aware را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیده زهرا برقعی
مراقب بودن
Milad
Be aware of your focus
فرزاد ک پ
having knowledge or perception of a situation or fact.داشتن دانش یا درک وضعیت یا واقعیت.
"most people are aware of the dangers of sunbathing""اکثر مردم از خطرات آفتاب گرفتن آگاه هستند"

synonyms: conscious of, acquainted with, informed of/about, apprised of, cognizant of, mindful of, sensible of, familiar with, conversant with, no stranger to, alive to, awake to, alert to, sensitive to; privy to; informalwise to, well up on, up to speed on, plugged into, in the know about, hip to; archaicware of; rareseized of, recognizant of, regardful of
"most people are aware of the dangers of sunbathing"
well informed, knowledgeable, up to date, enlightened;
au fait, au courant;
informalclued up, genned up;
informalswitched-on;
informaldown
"everyone needs to become more environmentally aware"
antonyms: unaware, ignorant, oblivious
tinabailari
آگاه ، باخبر 🌷🌷
were you aware of the risks at that time
اون موقع از خطرات باخبر بودی ؟؟
انسانی 95 ، زبان 94 ، هنر 88 و...
علیرضا
حواست باشه
وحید
متوجه شدن
di darkestar
واقف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aware

کلمه : aware
املای فارسی : آواره
اشتباه تایپی : شصشقث
عکس aware : در گوگل

آیا معنی aware مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )