برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1428 100 1

authorise


معنی: اختیار دادن، اجازه دادن، ترخیص کردن
معانی دیگر: مجاز نمودن بازرگانى : اختیار دادن

واژه authorise در جمله های نمونه

1. Please authorise us to debit your account and, where possible, give a day-time telephone number in case of query.
[ترجمه ترگمان]لطفا به ما اجازه دهید حساب خود را واریز کنید و در صورت امکان یک شماره‌تلفن روزانه به صورت پرس و جو بدهید
[ترجمه گوگل]لطفا ما را مجددا به حساب خود بپردازید و در صورت امکان، شماره تلفن روزانه را در صورت درخواست ارسال کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is presumably why Mr Bush refused to authorise an immediate increase in the defence budget.
[ترجمه ترگمان]این احتمالا به همین دلیل است که آقای بوش از اجازه دادن به افزایش فوری در بودجه دفاعی خودداری کرد
[ترجمه گوگل]احتمالا این احتمال وجود دارد که آقای بوش از اجازه افزایش سریع در بودجه دفاعی خودداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A store presumably would not authorise dishonest persons putting items intended to be stolen even into the shop's trolley.
[ترجمه ترگمان]مغازه‌ای که احتمالا به افراد نادرست اجازه می‌دهد تا اقلام مورد نظر را حتی در چرخ‌دستی مغازه‌ها بدزدند
[ترجمه گوگل]یک فروشگاه احتمالا اجازه نمیدهد افراد ناخوشایند که اقلامی را که قصد داشت به سرقت برده شوند حتی به داخل چرخ دستی مغازه منصوب کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف authorise

اختیار دادن (فعل)
accredit , empower , authorize , enable , authorise
اجازه دادن (فعل)
allow , authorize , authorise , let , permit , give clearance
ترخیص کردن (فعل)
free , clear , allow , authorize , authorise , permit

معنی کلمه authorise به انگلیسی

authorise
• permit; approve; empower (also authorize)

authorise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
دادن اجازه رسمی به کسی یا چیزی برای انجام اقدامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی authorise
کلمه : authorise
املای فارسی : اوتهریس
اشتباه تایپی : شعفاخقهسث
عکس authorise : در گوگل

آیا معنی authorise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )