برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

attainable

/əˈteɪnəbl̩/ /əˈteɪnəbl̩/

معنی: در دسترس، بدست اوردنی، نائل شدنی

بررسی کلمه attainable

صفت ( adjective )
• : تعریف: able to be obtained or achieved.
متضاد: impossible, unapproachable

- Her faith that her goal was attainable helped her to eventually achieve it.
[ترجمه لیدا] اعتقاد او به اینکه هدفش دستیافتنی بود، سرانجام به او کمک کرد تا به آن برسد.
|
[ترجمه ترگمان] ایمان او مبنی بر اینکه هدف او دست‌یافتنی است، به او کمک کرد تا سرانجام به آن دست یابد
[ترجمه گوگل] ایمان او که هدف او قابل دستیابی بود، به او کمک کرد تا در نهایت به آن دست یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه attainable در جمله های نمونه

1. This standard of English should be easily attainable by every child in the class.
[ترجمه ترگمان]این استاندارد انگلیسی باید به راحتی توسط هر کودک در کلاس قابل‌دستیابی باشد
[ترجمه گوگل]این استاندارد انگلیسی باید توسط هر کودک در کلاس به راحتی قابل دسترسی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This standard is easily attainable by most students.
[ترجمه ترگمان]این استاندارد به راحتی توسط بسیاری از دانشجویان قابل‌دستیابی است
[ترجمه گوگل]این استاندارد به راحتی توسط اکثر دانش آموزان قابل دستیابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is unrealistic to believe perfection is an attainable goal.
[ترجمه ترگمان]غیرواقعی است که باور کنیم کمال یک هدف قابل‌دستیابی است
[ترجمه گوگل]باور نکردنی است که کمال یک هدف قابل دستیابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We have also set some demanding but attainable financial targets.
[ترجمه ترگمان]همچنین برخی از اهداف مالی قابل دست یابی را تعیین کرده‌ایم
[ترجمه گوگل]ما همچنین برخی از اهد ...

مترادف attainable

در دسترس (صفت)
hand-to-hand , available , accessible , attainable
بدست اوردنی (صفت)
attainable , acquirable , obtainable , procurable
نائل شدنی (صفت)
attainable

معنی کلمه attainable به انگلیسی

attainable
• can be achieved, reachable
• something that is attainable can be achieved.

attainable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
دست یافتنی!
The most attainable
دست یافتنی ترین!
نعیمه
قابل حصول
حسن امامی
شدنی و دست یافتنی
مترادف ها achievable, obtainable, reachable, feasible

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی attainable

کلمه : Attainable
املای فارسی : اتینبل
اشتباه تایپی : شففشهدشذمث
عکس Attainable : در گوگل

آیا معنی attainable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )