برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

atomicity

/ˌætəmˈɪsɪti/ /ˌætəmˈɪsɪti/

(شیمی) وزن اتمی (وزن اتم هر جسم برحسب واحد اتمی جرم - وزن متوسط همه ی ایزوتوپ های هر جسم)، حالت اتمی، متشکل از اتم بودن، (شیمی) شمار اتم ها در یک ملکول، (شیمی) شمار اتم های قابل جابجایی در ملکول، ظرفیت اتمی، تعداد اتمهای یک مولکول

بررسی کلمه atomicity

اسم ( noun )
(1) تعریف: the number of atoms in a molecule.

(2) تعریف: the state of being made up of atoms.

واژه atomicity در جمله های نمونه

1. Mnesia supports ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability), but also offers the ability to perform in memory only operations on tables (at the expense of durability).
[ترجمه ترگمان]Mnesia از ACID پشتیبانی می‌کند (Atomicity، سازگاری، جداسازی و Durability)، اما توانایی اجرا در حافظه فقط عملیات روی جداول (با هزینه دوام)را ارایه می‌دهد
[ترجمه گوگل]منیسازی از ACID (Atomicity، Consistency، Isolation و Durability) پشتیبانی می کند، بلکه توانایی انجام عملیات در حافظه تنها روی میزها (به هزینه دوام) را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There are additional problems with volatile and the atomicity of 64-bit variables, but this is beyond the scope of this article.
[ترجمه ترگمان]مشکلات دیگری با ناپایداری و atomicity متغیرهای ۶۴ بیتی وجود دارد، اما این فراتر از محدوده این مقاله است
[ترجمه گوگل]مشكلات اضافی با فرار و اتميت متغیرهای 64 بیتی وجود دارد، اما این فراتر از محدوده این مقاله است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Better data reliability is now ensured through true atomicity, consistency, isolation, and durability (ACID) support, and when devices experience battery power issues and connectivity disruptions.
[ترجمه ترگمان]قابلیت اعتماد بهتر داده‌ها هم اکنون از طریق پشتیبانی حقیقی، سازگاری، انزوا و دوام (ACID)تضمین شده‌است و هنگامی که ...

معنی کلمه atomicity به انگلیسی

atomicity
• power of an atom

atomicity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N
کامپیوتر :
یا یک تراکنش همه ی ون انجام می شود یا هیچ اجرا نمی شود.
ebi
اَتمینگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی atomicity
کلمه : atomicity
املای فارسی : اتمیکیتی
اشتباه تایپی : شفخئهزهفغ
عکس atomicity : در گوگل

آیا معنی atomicity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )