برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

ataxia

/ˌeˈtæksiə/ /ˌeˈtæksiə/

ناتوانی کامل یا نسبی در هماهنگ سازی حرکات ماهیچه ها، ناهماهنگی عضلات، بی نظمی، بیقراری

بررسی کلمه ataxia

اسم ( noun )
مشتقات: ataxy (n.)
• : تعریف: loss or lack of ability to coordinate voluntary muscle movements.

- Ataxia makes it difficult for her to pick up objects.
[ترجمه ساناز] اتاکسیا برداشتن اشیا ر ا برای او دشوار ساخته است
|
[ترجمه ترگمان] پیدا کردن اشیا برایش دشوار است
[ترجمه گوگل] آتاکسیا باعث می شود که او اشیا را انتخاب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ataxia در جمله های نمونه

1. Heredodegenerative disorders may also present with sensory ataxia.
[ترجمه ترگمان]اختلالات کروموزومی نیز ممکن است با ataxia حسی وجود داشته باشند
[ترجمه گوگل]اختلالات آنزیمی نیز ممکن است با آتاکسی حسی ایجاد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Methods 30 patients with ataxia after stroke were treated with buspirone, other 30 patients without buspirone as controls. Before and after treatment, they were assessed with ataxia-scale.
[ترجمه ترگمان]روش‌های ۳۰ بیمار با ataxia پس از سکته با buspirone و ۳۰ بیمار دیگر بدون buspirone به عنوان کنترل درمان شدند قبل و بعد از درمان، آن‌ها با مقیاس ataxia ارزیابی شدند
[ترجمه گوگل]روشها: 30 بيمار مبتلا به آتاكسي بعد از سكته مغزي با بوسپيرون، 30 بيمار ديگر بدون بوسپيرون به عنوان شاهد درمان شدند قبل و بعد از درمان، آنها با مقیاس Ataxia ارزیابی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Marked deep sensory disfunction and sensory ataxia involving all four limbs.
[ترجمه ترگمان]disfunction حسی عمیق و ataxia حسی شامل هر چهار عضو است
[ترجمه گوگل]علائم اختلال حسی عمیق و آتاکسی حسی شامل تمام چهار اندام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی عبارات مرتبط با ataxia به فارسی

رجوع شود به: tabes dorsalis

معنی ataxia در دیکشنری تخصصی

ataxia
[بهداشت] آتاکسی
[روانپزشکی] آتاکسی
[علوم دامی] آتاکسی ؛ بی تعادلی اندامها به ویژه ناتوانی در حرکت متعاد لماهیچه های بدن .

معنی کلمه ataxia به انگلیسی

ataxia
• inability to coordinate muscular movement

ataxia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قدرت الله پناهی
ناهماهنگی حرکتی در عضلات
حامد جباری
آتاکسی (ناهماهنگی عضلانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ataxia

کلمه : ataxia
املای فارسی : اتخیا
اشتباه تایپی : شفشطهش
عکس ataxia : در گوگل

آیا معنی ataxia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )