برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

at the same time

/æt ðə seɪm taɪm/ /æt ðə seɪm taɪm/

معنی: ضمنا
معانی دیگر: 1- همزمان، باهم، 2- در عین حال، دریک وقت، دران واحد، درعین حال

واژه at the same time در جمله های نمونه

1. A man can not spin and reel at the same time.
[ترجمه ترگمان]انسان نمی‌تواند در همان زمان چرخ بخورد و چرخ بخورد
[ترجمه گوگل]یک مرد نمیتواند در یک زمان چرخش و چرخید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A wide promenade allows many people to walk at the same time.
[ترجمه ترگمان]یک گردش گسترده به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که همزمان راه بروند
[ترجمه گوگل]یک غرفه گسترده اجازه می دهد بسیاری از مردم در همان زمان راه رفتن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must unite with them and at the same time struggle against them.
[ترجمه ترگمان]ما باید با آن‌ها متحد شویم و همزمان با آن‌ها مبارزه کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید با آنها متحد شویم و همزمان با آنها مبارزه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All speak at the same time.
[ترجمه ترگمان]همه در یک زمان حرف می‌زنند
[ترجمه گوگل]همه در همان زمان صحبت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف at the same time

ضمنا (قید)
nevertheless , however , simultaneously , at the same time , meantime , meanwhile , by the way , in the interim , withal

معنی کلمه at the same time به انگلیسی

at the same time
• together, simultaneously; along with
at the same time tomorrow
• this time tomorrow, at the same hour tomorrow

at the same time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
1- ضمناً،‌همچنین
2- بطور همزمان

https://idioms.thefreedictionary.com/at the same time
a.r
همزمان
در عین حال
ضمنا
همچنین
به هرحال
با این وجود
also
however
simultaneously
Fati
در عین حال
Niki
Used for saying that two or more things happen together
FTM
در عین حال
Aylin
به طور همزمان -در عین حال- ضمنا
R.S
همزمان
در یک زمان
محدثه فرومدی
در همین زمان
jahanaks.blog.ir
ضمنا
در عین حال
ش.ص.زاهدی
در همان وهله
پویا محمودی
در همان زمان
سحر
در این حین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at the same time
کلمه : at the same time
املای فارسی : آات تاه سمع تیم
اشتباه تایپی : شف فاث سشئث فهئث
عکس at the same time : در گوگل

آیا معنی at the same time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )