برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1472 100 1

at call

واژه at call در جمله های نمونه

1. Some assets, such as money lent at call to other financial institutions, are highly liquid.
[ترجمه ترگمان]برخی از دارایی‌ها مانند پول وام داده‌شده به دیگر موسسات مالی، بسیار مایع هستند
[ترجمه گوگل]بعضی از دارایی ها، مانند پولی که در تماس با سایر موسسات مالی به سر می برند، بسیار مایع هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This check can be paid at call.
[ترجمه ترگمان]این چک را می‌توانید با تماس بگیرید
[ترجمه گوگل]این چک را می توان در تماس پرداخت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The money is payable at call.
[ترجمه ترگمان]این پول قابل پرداخت‌است
[ترجمه گوگل]پول در تماس تلفنی پرداخت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Money put into the credit cards is at call.
[ترجمه ترگمان]پولی که به کارت‌های اعتباری واریز می‌شود در تماس است
[ترجمه گوگل]پول به کارت اعتباری در تماس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی at call در دیکشنری تخصصی

at call
[حقوق] عندالمطالبه

معنی کلمه at call به انگلیسی

at call
• on call, according to need, on demand

at call را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
به محض درخواست
عندالمطالبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at call مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران