برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1454 100 1

at a disadvantage


(نسبت به دیگری) در وضع نابرابر قرار داشتن

واژه at a disadvantage در جمله های نمونه

1. His inability to speak English puts him at a disadvantage when he attends international conferences.
[ترجمه ترگمان]ناتوانی او در صحبت کردن انگلیسی، هنگامی که او در کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت می‌کند، او را ناراحت می‌کند
[ترجمه گوگل]ناتوانی او در صحبت کردن به زبان انگلیسی، هنگامی که او در کنفرانس های بین المللی شرکت می کند، در معرض خطر قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's at a disadvantage being so shy.
[ترجمه ترگمان]اون از این که خیلی خجالتیه
[ترجمه گوگل]او در معرض خیلی خجالتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My father thought that I'd be at a disadvantage if I wrote left-handed.
[ترجمه ترگمان]پدرم فکر می‌کرد اگر دست از دست بروم خیلی ناراحت می‌شوم
[ترجمه گوگل]پدرم فکر کرد که اگر من دست چپ را نوشتم، در معرض خطر بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We were put at a disadvantage.
[ترجمه ترگمان] ما ضرر کردیم
[ترجمه گوگل]ما در معرض خطر قرار گرفتیم
[تر ...

معنی کلمه at a disadvantage به انگلیسی

at a disadvantage
• in an inferior position, at a lower point
be at a disadvantage
• be in an unfavorable situation or circumstance, be in a detrimental situation

at a disadvantage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amy
در موضع ضعف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at a disadvantage
کلمه : at a disadvantage
املای فارسی : آات ا دیسدونتگ
اشتباه تایپی : شف ش یهسشیرشدفشلث
عکس at a disadvantage : در گوگل

آیا معنی at a disadvantage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران