برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

astonished

/əˈstɑːnɪʃt/ /əˈstɒnɪʃt/

معنی: مبهوت، مات، متعجب، متحیر
معانی دیگر: درشگفت، حیران

واژه astonished در جمله های نمونه

1. david's memory astonished everyone
حافظه‌ی داوود همه را شگفت‌زده کرد.

2. We were astonished to find the temple still in its original condition.
[ترجمه ترگمان]ما تعجب کردیم که معبد هنوز در وضعیت اصلی اش هست
[ترجمه گوگل]ما شگفت زده شدیم که معبد هنوز در شرایط اولیه قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I was astonished when I heard the hospital had burnt down.
[ترجمه نوید همتی] وقتی شنیدم بیمارستان در آتش سوخته است،شگفت زده شدم
|
[ترجمه ایلین] هنگامی شنیدم بیمارستان سوخته است،شگفت زده شدم|
[ترجمه ترگمان]وقتی شنیدم بیمارستان از بین رفته، تعجب کردم
[ترجمه گوگل]وقتی شنیده بودم که بیمارستان سوزانده بود، شگفت زده شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف astonished

مبهوت (صفت)
confounded , aghast , staggered , rocked , astonished , surprised , flabbergasted , dumb-struck
مات (صفت)
confounded , aghast , astonished , opaque , checkmated , quizzical , dumb-struck
متعجب (صفت)
astonished , surprised , amazed , wide-eyed
متحیر (صفت)
astonished , surprised , amazed , flabbergasted

معنی کلمه astonished به انگلیسی

astonished
• amazed, astounded, stunned
• if you are astonished, you are very surprised about something.

astonished را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید علی موسوی
حیرت زده
m.h
شگفت زده شدن
متین خدایی
متحیر
حیران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی astonished
کلمه : astonished
املای فارسی : استنیشد
اشتباه تایپی : شسفخدهساثی
عکس astonished : در گوگل

آیا معنی astonished مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )