برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

assistance

/əˈsɪstəns/ /əˈsɪstəns/

معنی: کمک، معاونت، مساعدت، معاضدت، دستیاری، رسیدگی، مدد، همدستی، پایمردی، مراعات
معانی دیگر: امداد، مواظبت

بررسی کلمه assistance

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of giving aid or support.
مترادف: aid, help, service
متضاد: hindrance, obstruction
مشابه: advocacy, cooperation, encouragement, promotion, support

(2) تعریف: the aid or support given.
مترادف: aid, backing, hand, help
متضاد: encumbrance, hindrance, impediment, obstruction
مشابه: accommodation, boost, cooperation, encouragement, promotion, relief, service, succor, welfare

واژه assistance در جمله های نمونه

1. conditional assistance
کمک مشروط

2. financial assistance
کمک مالی

3. their assistance is indispensable
کمک آنها ضروری است.

4. their repeated assistance filled me with a sense of obligation
کمک‌های مکرر آنها مرا قرین منت کرد.

5. to give assistance
کمک کردن

6. invalids are given financial assistance
به معلولین کمک هزینه داده می‌شود.

7. he could not walk without assistance
بدون کمک قادر به راه رفتن نبود.

8. he leans on his father's financial assistance
او به کمک مالی پدرش پشت‌گرمی دارد.

9. He will get the great possible assistance.
[ترجمه ترگمان]او کمک‌های ممکن بزرگ را دریافت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او کمک بزرگی را دریافت خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. We thought it advisable to seek police assistance.
[ترجمه ترگمان]ما فکر کردیم بهتر است به دنبال کمک به پلیس باشیم
[ترجمه گوگل] ...

مترادف assistance

کمک (اسم)
support , accommodation , hand , adjoint , aid , service , help , assistance , helping , helper , assistant , succor , adjutant , subservience , avail , mate , relief , seconder , subserviency , furtherance , helpmeet , succorer
معاونت (اسم)
assistance , adjutancy
مساعدت (اسم)
aid , help , assistance , favor , backstop , favour
معاضدت (اسم)
assistance
دستیاری (اسم)
assistance
رسیدگی (اسم)
assistance , attention , verification , puberty , consideration , probe , investigation , inquiry , exam , examination , handling , scrutiny , attendance , audit , cassation , inquest
مدد (اسم)
back , assistance
همدستی (اسم)
assistance , cooperation , collaboration
پایمردی (اسم)
help , assistance , intercession , fortitude
مراعات (اسم)
assistance , consideration , regard , observance , heed

معنی عبارات مرتبط با assistance به فارسی

(حقوق) حکم استرداد ملک به مالک ذی حق، حکم استردادی

معنی assistance در دیکشنری تخصصی

[نساجی] معاونت - همدستی - همکاری - همیاری
[شیمی] کمک گروه مجاور
[حسابداری] کمک دولت
[معدن] نیروی محرک شیب (ترابری)
[حقوق] دستیاری حقوقی، معاضدت (یا کمک) حقوقی

معنی کلمه assistance به انگلیسی

assistance
• aid, help
• if you give someone assistance, you help them.
asking for assistance
• asking for help, requesting aid
council for mutual economic assistance
• comecon, organization founded in 1949 to facilitate and coordinate the economic development of countries of the soviet union (the organizaton was disbanded in 1991)
divine assistance
• help from god
economic assistance
• financial aid
financial assistance
• monetary aid
legal assistance
• legal advice provided at a discounted rate to those who need it
official development assistance
• oda, financial flows provided by governments or aid agencies to developing and underprivileged countries or regionsat no cost or at rates below market rate
writ of assistance
• instruction by a court that is intended to facilitate the enforcement of a ruling

assistance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گندم
کمک، رسیدگی، مساعدت
@Mr_Farhad
کمک،مساعدت
امید امیدی
پشتیبانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی assistance

کلمه : assistance
املای فارسی : اسیستنک
اشتباه تایپی : شسسهسفشدزث
عکس assistance : در گوگل

آیا معنی assistance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )