برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

assembling


معنی: ماشین سواری، نصب، حشر
معانی دیگر: کامپیوتر : روند خودکارى که بوسیله ان کامپیوتر برنامه اصلى را به زبان سمبلیک تبدیل مى کند

واژه assembling در جمله های نمونه

1. The corps are assembling near this town.
[ترجمه ترگمان]سپاه نزدیک این شهر گرد هم جمع می شه
[ترجمه گوگل]این جبهه ها در این شهر جمع می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was busy assembling the bike by himself.
[ترجمه ترگمان]خودش مشغول جمع کردن دوچرخه بود
[ترجمه گوگل]او مشغول جمع کردن دوچرخه سواری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The corps are [ is ] assembling near this town.
[ترجمه ترگمان]این نیروها در حال مونتاژ در نزدیکی این شهر هستند
[ترجمه گوگل]این جبهه ها در نزدیکی این شهر جمع شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Did it come with any instructions about assembling it?
[ترجمه ترگمان]مگر با هر دستوری آمده بود که آن را جمع و جور کنند؟
[ترجمه گوگل]آیا آن را با هر دستورالعمل در مورد مونتاژ آن آمده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف assembling

ماشین سواری (اسم)
assemblage , assembling
نصب (اسم)
erection , assembling , installation
حشر (صفت)
assembling

معنی assembling در دیکشنری تخصصی

assembling
[عمران و معماری] سوار کردن
[کامپیوتر] روند خودکاری که بوسیله آن کامپیوتر برنامه اصلی را به زبان سمبلیک تبدیل می کند .
[ریاضیات] جفت کردن، سوار کردن، اتصال ادوات
[نفت] سوارکردن اجزای سکو
[کامپیوتر] روشی که توسط آن یک فرد از مبنی کامپیوتر و کتمپیوتر بزرگ یا سرویس اشتراک زمانی استفاده می کند تا برنامه هایی را نوشته و اصلاح و بعدا در ریز کامپیوتر بکار ببرد.

معنی کلمه assembling به انگلیسی

assembling
• act of gathering or putting something together

assembling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
اتصال
Saghi
مونتاژ
Elahe
در حسابداری گردآوری
نغمه
سرهم بندی کردن
نغمه
جمع آوری کردن
حسین رازانی
مونتاژ شده، نصب شده، جمع آوری شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی assembling

کلمه : assembling
املای فارسی : اسمبلینگ
اشتباه تایپی : شسسثئذمهدل
عکس assembling : در گوگل

آیا معنی assembling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )