برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

asbestos

/æˈsbestəs/ /æsˈbestəs/

معنی: پنبه نسوز، پنبه کوهی، سنگ معدنی دارای رشتههای بلند
معانی دیگر: asbestus : پنبه نسوز، سنگ معدنی دارای رشته های بلند مانند امفیبل

بررسی کلمه asbestos

اسم ( noun )
مشتقات: asbestoid (adj.), asbestous (adj.)
(1) تعریف: one of two forms of a mineral that can be separated into fibers, is not combustible, and is resistant to chemical action, used to make fireproofing and insulating materials.

(2) تعریف: the material made from this mineral.

واژه asbestos در جمله های نمونه

1. Asbestos can be used to insulate a cooking stove.
[ترجمه مهربان] از آزبست می توان برای عایق بندی اجاق غذا استفاده کرد
|
[ترجمه ترگمان]Asbestos را می توان برای عایق کردن یک اجاق‌گاز استفاده کرد
[ترجمه گوگل]آزبست را می توان برای اجاق یک آشپزخانه استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Workers who handle asbestos need to wear protective clothing.
[ترجمه فرزانه] کارگرانی که با پنبه نسوز سروکار دارند, باید لباس های محافظ بپوشند.
|
[ترجمه ترگمان]کارگرانی که پنبه نسوز را کنترل می‌کنند باید لباس‌های محافظ بپوشند
[ترجمه گوگل]کارگران که از آزبست را اداره می کنند، باید لباس های محافظی بپوشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The American government classifies both asbestos and environmental tobacco smoke as class one car ...

مترادف asbestos

پنبه نسوز (اسم)
asbestos
پنبه کوهی (اسم)
asbestos
سنگ معدنی دارای رشتههای بلند (اسم)
asbestos

معنی عبارات مرتبط با asbestos به فارسی

الکترونیک : عایق پنبه نسوز و میکا
پنبه ی نسوز، پنبه ی کوهی، پنبه سنگ، آذرشست

معنی asbestos در دیکشنری تخصصی

asbestos
[شیمی] (=asbestus) پنبه نسوز، پنبه کوهى ، سنگ معدنى داراى رشته هاى بلند(مانند امفیبل )
[عمران و معماری] پنبه نسوز - پنبه کوهی - آزبست - سنگ پنبه
[مهندسی گاز] نسوز ، پنبه نسوز
[نساجی] آسبست - پنبه کوهی - پنبه نسوز
[نفت] پنبه ی نسوز
[پلیمر] پنبه نسوز، آزبست
[آب و خاک] پنبه کوهی، دربرخی متون مترادف بارش آمده است.
[عمران و معماری] سیمان پنبه نسوز - سیمان آزبستوس
[عمران و معماری] لوله آزبست سیمان - لوله سیمان آزبست
[نفت] ریسمان آزبست
[عمران و معماری] الیاف آزبست
[نفت] دستکش پنبه ی نسوز
[نفت] عایق کاری با پنبه ی نسوز
[نفت] روکش پنبه ی نسوز
[نفت] آسترکاری با پنبه ی نسوز
[نفت] آب بندی با پنبه ی نسوز
[نفت] ورق پنبه ی نسوز
...

معنی کلمه asbestos به انگلیسی

asbestos
• fireproof material
• asbestos is a grey material which does not burn, and is used in making some fireproof materials.
asbestos hut
• temporary dwelling made of asbestos

asbestos را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی asbestos

کلمه : asbestos
املای فارسی : اسبستس
اشتباه تایپی : شسذثسفخس
عکس asbestos : در گوگل

آیا معنی asbestos مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )