برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1464 100 1

as regards

/əzrɪˈɡɑːrdz/ /əzrɪˈɡɑːdz/

معنی: دربارهء، با توجه به اینکه، اما، نظر باینکه
معانی دیگر: درباره ی، تا آنجا که به ... مربوط می شود

بررسی کلمه as regards

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in reference to; in relation to.
مشابه: in point of

واژه as regards در جمله های نمونه

1. As regards John, I will write to him at once.
[ترجمه ترگمان]در مورد جان، فورا برایش نامه می‌نویسم
[ترجمه گوگل]با توجه به جان، من به او یک بار نوشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is there any stipulation as regards qualifications?
[ترجمه ترگمان]آیا هیچ شرطی در مورد صلاحیت و شرایط وجود داره؟
[ترجمه گوگل]آیا شرایط مربوط به شرایط تحصیلی وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As regards Luther,I will write to him at once.
[ترجمه ترگمان]راجع به لوتر، فورا برایش نامه می‌نویسم
[ترجمه گوگل]با توجه به لوتر، من به او یک بار نوشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As regards that,I'll break with her.
[ترجمه ترگمان]به همین خاطر با او به هم می‌زنم
[ترجمه گوگل]با توجه به این، من با او شکست خواهم خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف as regards

دربارهء (حرف اضافه)
as to , as for , as regards , as respects
با توجه به اینکه (حرف اضافه)
as regards , as respects
اما (حرف ربط)
however , but , as regards , as respects
نظر باینکه (حرف ربط)
since , as , as regards , as respects

معنی کلمه as regards به انگلیسی

as regards
• about, concerning, regarding

as regards را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد خلج منفرد
در رابطه با
حامد رضایی نژاد
از نظرِ، از لحاظِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as regards
کلمه : as regards
املای فارسی : از رگاردس
اشتباه تایپی : شس قثلشقیس
عکس as regards : در گوگل

آیا معنی as regards مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران