برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1433 100 1

as often as


هر چند بار که، هر چقدر که، هر وقت که

واژه as often as در جمله های نمونه

1. Try to exercise as often as possible.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید تا جایی که ممکن است ورزش کنید
[ترجمه گوگل]سعی کنید تا آنجا که ممکن است تمرین کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As often as not when I make the effort to visit her, I wonder why I've even bothered.
[ترجمه ترگمان]درست مثل مواقعی که سعی می‌کنم او را ببینم، در تعجبم که چرا حتی به خودم زحمت دادم
[ترجمه گوگل]همانطور که اغلب زمانی که من تلاش می کنم برای دیدار او، من تعجب می کنم که چرا من حتی ناراحت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He chatted freely, punctuating his remarks as often as possible with the interviewer's first name.
[ترجمه ترگمان]او به راحتی صحبت می‌کرد و نظرات خود را تا جایی که ممکن بود برای اولین بار با نام مصاحبه‌کننده مطرح کرد
[ترجمه گوگل]او با آزادانه صحبت می کرد، اظهار نظرهای خود را با اغلب با نام نام مصاحبه کننده آشنا می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Water each plant as often as required.
[ترجمه ترگمان]هر گیاه به اندازه مورد نیاز هر گیاه را آب ...

معنی عبارات مرتبط با as often as به فارسی

معنی کلمه as often as به انگلیسی

as often as
• whenever, as frequently as
as often as not
• usually, mostly, in most cases

as often as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهود
به اندازه ای که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as often as
کلمه : as often as
املای فارسی : از افتن
اشتباه تایپی : شس خبفثد شس
عکس as often as : در گوگل

آیا معنی as often as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )